Menu

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy jest placówką, która udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logopedycznej, a także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
Pomoc jest udzielana dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni - w związku z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
Adres:
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14
58-100 Świdnica
http://poradnia.swidnica.pl/

Pracownicy poradni są specjalistami, którzy udzielają pomocy w zakresie:

  • diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
  • wspomagania dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;
  • prowadzenia terapii dzieci i młodziezy, w zalezności od rozpoznanych potrzeb;
  • pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej;
  • wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
  • pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
  • podejmowania działań profilaktyki uzależnień, współpracy ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;
  • współpracy w organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki;
  • prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Jednym z kluczowych zadań Poradni jest realizowanie działań związanych z doradztwem edukacyjno- zawodowym, które można postrzegać  jako kształtowanie postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Szczególnie ważnym momentem w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych przez młodych ludzi jest etap gimnazjum. Mamy jednak świadomość, że doradztwo edukacyjno- zawodowe należy rozpocząć już w przedszkolu. Nasza oferta obejmuje zatem dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież  gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
 


Film edukacyjno-motywacyjny  „Nielot”

https://www.youtube.com/watch?v=0Gj9SC75edk