Menu

Gmina Miasto Świdnica zajmuje obecnie 266 miejsce wśród ogółem 913 polskich miast pod względem obszaru, który obejmuje 21,8 km2 oraz 76 miejsce pod względem liczby ludności.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Świdnica liczyła 58 802 mieszkańców. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2014 r. wyniósł -2,57. Statystycznie na 1 km2 w 2014 r. przypadało w Świdnicy 2 702 mieszkańców.

W strukturze demograficznej świdniczan w 2014 r. 15,2% mieszkańców miasta stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17-tego roku życia), 22,55% osoby w wieku poprodukcyjnym (emeryci) i 62,3% osoby w wieku produkcyjnym.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Świdnicy zarejestrowanych w PUP na 31 grudnia 2014 r. wyniosła 1971 osób (w tym 975 kobiet - 49,4%).

W rejestrze Regon w 2014 r. w Świdnicy działało 8062 podmiotów gospodarczych sektora prywatnego, w tym 5005 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 674 spółek prawa handlowego i 161 spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz 30 fundacje i 162 stowarzyszeń.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi Świdnicy. Poniżej udostępniamy Państwu zestaw materiałów zawierających najważniejsze informacje Głównego Urzędu Statystycznego na temat miasta. Zestaw jest na bieżąco aktualizowany wraz z pojawiającymi się nowymi danymi w publikacjach GUS.

Więcej danych można uzyskać na stronach GUS www.stat.gov.pl, regionalnego oddziału GUS we Wrocławiu www.stat.gov.pl/wroc lub na stronach Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl.

Świdnica – Gospodarka 2014 (GUS) Tabelaryczny zestaw szczegółowych danych na temat liczby i struktury podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta w 2014 roku (na podstawie rejestru REGON).

Świdnica – Demografia 2014 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat liczebności i struktury demograficznej mieszkańców miasta w 2014 roku.

Świdnica – Rynek Pracy 2014 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych na temat liczebności i struktury bezrobotnych w 2014 roku.

Świdnica – Turystyka 2014 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych na temat liczebności i struktury turystów odwiedzających Świdnicę w 2014 r. oraz bazy noclegowo-turystycznej w mieście.

Świdnica – Oświata 2014 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat szkół i edukacji w 2014 roku.

Świdnica - Portret Statystyczny 2014 (GUS) Obrazowy zestaw wybranych danych ogólnych na temat miasta w 2014 roku.

Prognoza Ludności Świdnicy (GUS) Tabelaryczny zestaw danych dotyczących szacunkowej liczby ludności miasta w latach 2002 – 2030.

Zbiór porównawczych danych statystycznych o Świdnicy w latach 2008 - 2014 (GUS)

Opracowała:
Anna Skrzypacz
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Biuro Prognoz i Analiz
p.skrzypacz@um.swidnica.pl