Menu

 

Ponowne zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych opiniujacych oferty organizacji pozarzadowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

W związku z tym proszę Panie/Panów Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na wstępie działajacych na terenie miasta Świdnicy o wskazanie takiej osoby do prac w komisjach.

Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty Państwa organizacji oraz ze z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złozonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać, w terminie do 20 listopada br., w centrum Wspierania Organizacji pozarzadowych, pokój nr 4 ul. Długa 33 w Świdnicy lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na reaizacje zadań publicznych Gminy miasto Świdnica".

Z poważaniem

Beata Moskal - Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

 

Zaproszenie pdf. do pobrania

Formularz pdf. do pobrania

 


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych opiniujacych oferty organizacji pozarzadowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

W związku z tym proszę Panie/Panów Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na wstępie działajacych na terenie miasta Świdnicy o wskazanie takiej osoby do prac w komisjach.

Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty Państwa organizacji oraz ze z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złozonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać, w terminie do 30 października br., w centrum Wspierania Organizacji pozarzadowych, pokój nr 4 ul. Długa 33 w Świdnicy lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na reaizacje zadań publicznych Gminy miasto Świdnica".

Z poważaniem

Beata Moskal - Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

 

Zaproszenie pdf. do pobrania

Formularz pdf. do pobrania

 


Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszam Państwa do składania propozycji potrzeb społecznych do Programu Współpracy na 2016 r. oraz do zgłaszania swoich kandydatur do wspólnego zespołu składającego się z przedstawicieli organizacji i Miasta do pracy nad Programem Współpracy na 2016 r., w terminie do 11 lipca 2015 r. do nowo utworzonego Referatu Organizacji Pozarządowych lub na maila k.halak@um.swidnica.pl.

 

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
  • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.


Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email: andrzej.stachowiak@umwd.pl
 


 

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

 

Serdecznie zapraszam przedstawiciela Państwa organizacji na spotkanie poświęcone współpracy Gminy Miasto Świdnica z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 r., które odbędzie się w dniu 21 maja br. o godz.16.00 w sali konferencyjnej nr 1 na parterze w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

Plan spotkania:
1. Podsumowanie współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
2. Program Współpracy na 2015 r. – propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), wyłonienie grupy osób chętnych do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

W związku z punktem drugim spotkania, proszę o przedyskutowanie w Państwa środowisku listy potrzeb społecznych oraz form współpracy, które wg Państwa powinny znaleźć się w programie na 2015 rok. Proszę o ewentualne przygotowanie konkretnych propozycji, które będą mogli Państwo złożyć do protokołu. Propozycje te zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji przez Miasto oraz omówione z przedstawicielami NGO chętnymi do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
Jednocześnie nadmieniam, że program współpracy na 2014 r. (Uchwała nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 8 listopada 2013 r.), w którym zawarte są m.in. zadania zlecane organizacjom do realizacji w roku bieżącym oraz formy współpracy, zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica (www.swidnica.bip-gov.info.pl).
 

Z poważaniem

Wojciech Murdzek

 

Pismo pdf. do pobrania