Menu

Prezydent Miasta informuje, że dofinansowanie
na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej otrzymał wniosek

Grupy Inicjatywnej 30+ na realizację zadania pn.„Posłuchane. Cykl spotkań z muzyką elektroniczną”.
Koszt całkowity zadania - 20.650 zł , dofinansowanie z budżetu Miasta - 17.550 zł.

 

 

Świdnica, 29.06.2016 r.

 


 

Prezydent Miasta informuje, że dofinansowanie
na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
otrzymały następujące wnioski:
 


1. Fundacja Zero Point na realizację projektu animacji kulturalnej i społecznej pn. "Święto ulicy";
Koszt całkowity zadania - 14.350 zł, dofinansowanie z budżetu Miasta - 8.290 zł.

2. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Carpe Diem" na realizację zadania pn.: Świdnickie lato - "Warsztaty edukacyjne dla dzieci";
Koszt całkowity zadania - 11.660 zł, dofinansowanie z budżetu Miasta - 4.260 zł.Świdnica, 07.08.2015 r.
 


 

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, iż rozpoczynamy właśnie pierwszy nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację "Wrzosowa Kraina".

OdDOLNY ŚLĄSK jest częścią ogólnopolskiego systemu wsparcia dla oddolnych inicjatyw obywatelskich, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to bezprecedensowa szansa na pozyskanie środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć społecznych przez osoby i podmioty, które na co dzień mają ograniczone możliwości uzyskania takiej pomocy.

W ramach projektu BEZPŁATNIE skorzystać można z następujących usług:
Mikrodotacja – w ramach projektu otrzymać będzie można dotację w maksymalnej wysokości 5000 zł. Jej przyznanie uzależnione będzie od oceny złożonego wniosku przez ekspertów.
Animacja – mająca na celu zachęcenie jak największej liczby uprawnionych do złożenia wniosku i realizacji oddolnych inicjatyw.
Doradztwo – poświęcone profesjonalnemu tworzeniu projektów i ich właściwej realizacji.
Informacja – dzięki której zainteresowane osoby będą mogły zdobyć więcej informacji o projekcie i jego zasadach.
Szkolenia – poświęcone tworzeniu i realizacji projektów oraz ich rozliczaniu.

Realizacją projektu objęte są grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe (więcej informacji o charakterystyce tych podmiotów w dokumentacji konkursowej) z terenu 14 powiatów:
- powiat bolesławiecki
- powiat głogowski
- powiat górowski
- powiat jaworski
- powiat kamiennogórski
- powiat legnicki
- powiat m. Legnica
- powiat lubiński
- powiat lwówecki
- powiat polkowicki
- powiat średzki
- powiat świdnicki
- powiat zgorzelecki
- powiat złotoryjski

Obecny nabór projektów trwać będzie w dniach 8-29.09.2014 r. (liczy się data złożenia wniosku).

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która dostępna jest na stronie internetowej www.lsio.org.pl, w zakładce Nasze Działania -> Obecne projekty -> FIO 2014/OdDolny Śląsk -> Dokumentacja konkursowa i złożenia wniosku.

Więcej informacji o projekcie uzyskać można w siedzibie:
LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 25/1
FUNDACJI "WRZOSOWA KRAINA"
59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 1

LUB TELEFONICZNIE/MAILOWO:
Dominika Urbanowicz - specjalista ds. informacji
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
telefon kontaktowy: +48 76 862 58 25
e-mail: fio@lsio.org.pl
lub
Barbara Sulma - doradca
Fundacja "Wrzosowa Kraina"
telefon kontaktowy: +48 500 054 395, +48 76 818 45 41
e-mail: fio@lsio.org.pl

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich www.lsio.org.pl w zakładce Nasze Działania -> Obecne projekty -> FIO 2014/OdDolny Śląsk

Zachęcam również do śledzenia aktualności dotyczących projektu na Facebooku/Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

Życząc Państwu powodzenia w ubieganiu się o środki i realizacji oddolnych inicjatyw z pożytkiem dla dolnośląskich społeczności lokalnych, chciałbym jednocześnie prosić o dzielenie się swoimi uwagami odnośnie organizacji konkursu i realizacji projektów. Zależy mi bowiem, by wsparcie jakie przez najbliższe lata oferować będzie Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundacja Wrzosowa Kraina, było jak najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Pozdrawiam

Mirosław Jankowski
Przewodniczący Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
Koordynator projektu OdDOLNY ŚLĄSK

Projekt OdDOLNY ŚLĄSK jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 


 

Konsultacje Społeczne, a co to takiego?

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa.
Tematów do konsultacji społecznych może być wiele np. szkoła, czy też jej brak, świetlica, która jest czynna raz w tygodniu, a w pozostałe dni dzieci nie mają się gdzie podziać, profilaktyka, edukacja itp. Rozbieżność spraw, które możemy konsultować jest naprawdę bardzo szeroka!
Celem konsultacji jest wspomaganie współpracy pomiędzy władzą, mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, aby zwiększać potencjał drzemiący w społecznościach lokalnych. Często łatwiej jest znaleźć rozwiązanie problemu, wyjście z trudnej sytuacji gdy jest nas więcej, gdy możemy wyrazić swoje zdanie. Zaangażowanie stron daje możliwości, zgodnie z znanym powiedzeniem: „co dwie głowy to nie jedna.”
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim zaangażowanym
w konsultacje społeczne stronom zaprasza do udziału w projekcie „Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych” W ramach projektu nasz ekspert ds. konsultacji społecznych przeprowadzi szkolenia dotyczące aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego postrzegania się partnerów oraz wsparcie eksperckie z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.
Projekt realizowany jest w oparciu o „Siedem Zasad Konsultacji”, które są częścią Kodeksu Konsultacji, opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Zasady opisują najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki ich stosowania:

1. DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

2. POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

4. RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

5. KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Konsultacje społeczne są kluczem do wypracowania skuteczniejszych rozwiązań, wspólnych stanowisk. Angażując i animując, wzmacniamy aktywność obywatelską oraz budujemy wzajemne zaufanie.


KONTKT:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1-3-5, pok. 319, 53-661 Wrocław
tel./faks 71 793 23 24
Maria Lewandowska- Mika – Kierownik projektu, maria.mika@dfop.org.pl
Katarzyna Ciróg – koordynator ds. planowania i wdrażania konsultacji, kataryn.cirog@dfop.org.pl
www.dfop.org.pl 

Informacja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Świdnicy

W terminie do 6 czerwca br. można składać propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), które wg Państwa powinny znaleźć się w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2015 rok”.
Ewentualne propozycje należy przesyłać na adres Urząd Miejski - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49 lub na adres mailowy: j.trojan-skala@um.swidnica.pl.


Świdnica, 22.05.2014 r.Szanowni Państwo,

Rada Miejska w Świdnicy w marcu br. podjęła uchwałę nr XXXVII/429/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów i nadania jej statutu. Utworzenie Rady Seniorów w Świdnicy jest wyrazem dążenia Gminy do wykorzystania potencjału działających w Świdnicy organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, które pozytywnie zaopiniowały tę inicjatywę. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Zgodnie z ww. uchwałą Prezydent Miasta zwołał Zgromadzenie Seniorów na dzień 6 czerwca br. o godz.17.00 w Świdnicy, przy ul. Długiej 33.
Członkowie Zgromadzenia wybiorą spośród siebie 17 członków Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym. Prezydent Miasta określił wzór zgłoszenia na członka Zgromadzenia. Kandydatów (osoba, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem Świdnicy) mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani, którzy uzyskają poparcie co najmniej 15 osób. Wzór zgłoszenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), w sekretariacie budynku przy ul. Długiej 33 i w Urzędzie Miejskim w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zgłoszenia na członka Zgromadzenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca br. w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 125 lub przesłać na adres Urząd Miejskiej, Departament Edukacji i Kultury - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (decyduje data wpływu do Urzędu). (do pobrania plik pdf)

Zgłoszenie  indywidualne (plik doc)

Zgłoszenie przez podmiot (plik doc)