Menu

Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza

konsultacje ze Świdnicką Radą Działalności Pozytku publicznego oraz z organizacja pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świdnica 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 7 kwietnia 2017 r

Czas zakończenia konsultacji: 13 kwietnia 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych – ul. Długa  33, lub mailowo na adres: k.halak@um.swidnica.pl, w terminie do 13 kwietnia 2017 r.

Projekt uchwały zamieszczony został:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń),

-   na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO),

-        na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112),

-        w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33. 

 Załączniki:
1.
Ogłoszenie konsultacji
2.
Projekt programu
3.
Formularz konsultacji

Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.

Informacja zamieszczona dnia 23.03.2017 r.


Prezydent Miasta Świdnicy
Ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
"PROGRAM WSPÓŁPRACY gMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2017 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 3 października 2016 r.
Czas zakończenia konsultacji:11 października 2016 r.

Forma Konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych, pok. 11, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl

W terminie do: 11 października 2016 r.


Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.239 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 19.09.2016 r.

 


 

 

Prezydent Miasta Świdnicy
Ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciePrzedmiot konsultacji:
"PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2018 DLA MIASTA ŚWIDNICY"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 7 września 2016 r.
Czas zakończenia konsultacji:13 września 2016 r.

Forma Konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pok. 126, ul Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub mailowo na adres u.larecka@um.swidnica.pl

W terminie do: 13 września 2016 r.

Projekt Programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
www.swidnica.bip-gov.info.pl w dziale Dokumenty-Projekty Programów społecznych i na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl w dziale: Mieszkańcy-Nasze Miasto-Pomoc Społeczna-Konsultacje społeczne.

Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz.239). organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy poprzez konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 

Informacja zamieszczona dnia 17.05.2016 r.

 

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: "Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2016 r.


Czas rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2015 r.

Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2015 r.


W konsultacjach opinie wyraziły dwa uprawnione podmiot, tj.:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad miejsko - Gminny, Al. Niepodległości 4, 58 - 100 Świdnica. 
Podmiot wyraził potrzebę ujęcia w Programie Współpracy realizacji zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych i noepełnosprawnych na terenie Świdnicy.

 Stanowisko Prezydenta Miasta:
Zadanie zostało ujete w programie pod nazwą "Usługi opekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

 

2. Związek Strzelecki, ul. Struga 1, 26-600 Radom Oddział Świdnica   

Podmiot wyraził potrzebę ujęcia w Programie Współpracy realizacji zadania z zakresu: wspieranie i upowszechnianie wartosci patriotycznych, działania na rzecz obronnosci terytorialnej Miasta Świdnicy.  

Stanowisko Prezydenta Miasta:
Miasto Świdnica nie przewiduje w 2016 r. zlecania organizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania wartosci patriotycznych oraz działań na rzwczobronnosci terytorialnej miasta Świdnicy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.).

Załączniki:

Informacja zamieszczona dnia 20.10.2015 r.


 

 
Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
 
Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2016 r.”
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2015 r.
Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza doReferatu Organizacji Pozarzadowych w centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych ul. Długa 33,pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl, w terminie do 12 października 2015 r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112) i w Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych ul. Długa 33.

Załączniki:


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Informacja zamieszczona dnia 21.09.2015 r.


 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy"
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 lipca 2015 r.
Czas zakończenia konsultacji: 7 sierpnia 2015 r.

W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot.

Załączniki:

Informacja zamieszczona dnia 18.08.2015 r.


 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2015 r.


Czas rozpoczęcia konsultacji: 8 października 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 16 października 2014 r.


W konsultacjach opinie wyraził jeden uprawniony podmiot, tj.:

Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU”, ul. Galla Anonima 3, 58-100 Świdnica.
Podmiot wyraził potrzebę ujęcia w Programie Współpracy realizacji zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Stanowisko Prezydenta Miasta:
Miasto Świdnica nie przewiduje zlecania organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka,
o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz.1457) w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.).

Załączniki:

Informacja zamieszczona dnia 24.10.2014 r.


Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
 
Przedmiot konsultacji: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2015 r.”
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 8 października 2014 r.
Czas zakończenia konsultacji: 16 października 2014 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Departament Edukacji
i Kultury- Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 16 października 2014 r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).

Załączniki:


Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawyo działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.


Informacja zamieszczona dnia 23.09.2014 r.