Menu

ŚOKŚwidnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43
58-100 Świdnica
www.sok.com.pl
 


MBPMiejska Biblioteka Publiczna

im. Cypriana K. Norwida
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
www.mbp.swidnica.pl 


Muzeum Dawnego KupiectwaMuzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37
58-100 Świdnica
www.muzeum-kupiectwa.pl/
 


Studio Artystyczne Katharsis
ul. Zamkowa 9
58-100 Świdnica
www.sak-art.com.pl


Muzeum Bronii i Militariów
Witoszów Dolny 7 koło Świdnicy
www.muzeum-broni.pl


Stowarzyszenia:

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-DORADCZE NAUCZYCIELI
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W ŚWIDNICY
ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
STOWARZYSZENIE „KANON”
FUNDACJA IMIENIA JANA SEBASTIANA BACHA
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „JUBILAT”
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLAKA „AGUGU”
FUNDACJA „NASZEJ SZKOLE”
STOWARZYSZENIE „PRO-MOTOR”
ŚWIDNICKA FABRYKA KULTURY

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
al. Niepodległości 11
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 24 61
e-mail: sekretariat@orkiestra.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Pobudzanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi różnych form edukacji i aktywności muzycznej.
 2. Upowszechnianie kultury muzycznej na terenie miasta i powiatu świdnickiego.
 3. Skupianie wokół stowarzyszenia twórców, miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.


ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”

ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 29 79
e-mail: blizejciebie@wp.pl

Cel działalności:
Celem działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-DORADCZE NAUCZYCIELI
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
58-100 Świdnica

Cel działalności:

 1. Promowanie nowoczesnych prądów pedagogicznych, programów edukacyjnych w placówkach oświatowych.
 2. Tworzenie zaplecza informacyjnego dla rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym.
 3. Wspieranie kształcenia, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli, studentów i innych osób zainteresowanych edukacja.
   

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W ŚWIDNICY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: liwirski@o2.pl

Opis działalności, m.ni.:

 1. Zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego stołecznego miasta Lwowa i małopolski wschodniej, a także dzieje współczesne – dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy.
 2. Pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej.
 3. Szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i małopolski wschodniej.
 4. Dążność do utrzymywania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami i organizacjami, których zadania zbliżone są do celów towarzystwa.
 5. Działalność na rzecz realizacji praw polaków przesiedlonych z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do uzyskania utraconego mienia, bądź otrzymania stosownych odszkodowań, a także działalność na rzecz polaków nadal na tych ziemiach zamieszkałych.
 6. Działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego, dóbr kultury i sztuki.


ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: krylasek@poczta.onet.pl
strona: www.utw.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Rozwijanie wszechstronnej aktywności członków stowarzyszenia, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań w tym szczególnie: intelektualnej, psychicznej, fizycznej.
 2. Inicjowanie aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych poprzez przygotowanie ludzi starszych do nowych form aktywności.
 4. Podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integracje międzypokoleniową.


STOWARZYSZENIE „KANON”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 603 839 954
e-mail: stowarzyszeniekanon@interia.pl

Cel działalności:

 1. Zrzeszanie twórców i artystów amatorów różnych dziedzin sztuki.
 2. Promowanie twórczości artystycznej dzieci specjalnej troski i ludzi niepełnosprawnych.
 3. Inicjowanie i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej.
 4. Rozbudzanie w społeczeństwie drzemiących umiejętności i wrażliwości.


FUNDACJA IMIENIA JANA SEBASTIANA BACHA

Plac Pokoju 2
58-100 Świdnica
tel. 601 886 488
e-mail: j.s.bachfoundation@gmail.com
strona: www.bach.pl

Cel działalności:

 1. Popularyzacja europejskiej tradycji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej epoki baroku, a także promocja rozwoju kultury polskiej i innych narodów.
 2. Podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy kulturalnej, w oparciu o szacunek dla tradycji, religii, prawa oraz instytucji rodziny i państwa.


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „JUBILAT”
pl. Grunwaldzki 11
58-100 Świdnica
tel. 516 266 144
e-mail: anna_trzeciak@o2.pl; arte.jazz@onet.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLAKA „AGUGU”
ul. Kazimierza Wielkiego 50
58-105 Świdnica
tel. 605 357 090
e-mail: agugu@dlaprzedszkoli.eu

Cel działalności:
Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi, w szczególności na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.FUNDACJA „NASZEJ SZKOLE”
ul. MICKIEWICZA, nr 1-3
58-100 Świdnica
tel.: 74 852 43 75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl
strona: www.szkolaspoleczna.pl

Cel działalności:
Inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności zmierzającej do powstania i sprawnego funkcjonowania pełnej społecznej szkoły podstawowej, a w przyszłości także innych form kształcenia i wychowania.STOWARZYSZENIE „PRO-MOTOR”
ul. Esperantystów 17
58-100 Świdnica
tel. 74 856 11 62
e-mail: mariusz@prosite.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Upowszechnianie sportów motorowych i motocyklowych.
 2. Kreowanie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i postrzegania jako uczestników ruchu drogowego.
 4. Promocja i wzmocnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
 5. Promocja młodych talentów w zakresie sportu, kultury i sztuki.
 6. Wspieranie działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości.


ŚWIDNICKA FABRYKA KULTURY

ul. Warszawska 9/5
58-100 Świdnica
tel. 888 800 396
e-mala: jarekmakiela@wp.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Rozszerzenie oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców miasta Świdnicy, powiatu świdnickiego, oraz całego regionu Dolnego Śląska.
 2. Aranżowanie nowych miejsc niededykowanych pierwotnie celom kulturalno-rozrywkowym.
 3. Promowanie zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
 4. Promocja dziedzictwa kulturowego.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu

 

SOSIRŚwidnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji - jest jednostką budżetową miasta. Do zakresu jego działania należy w szczególności organizowanie zajęć, zawodów, imprez rekreacyjno- sportowych i turystycznych, eksploatacja i konserwacja bazy sportowej i rekreacyjnej oraz jej udostępnianie, prowadzenie działalności marketingowej wszystkich form własnej działalności, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego.

W 2004 r. w imprezach organizowanych przez ŚOSiR aktywnie wzięło udział ok. 28 tysięcy osób. Były to imprezy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

strona internetowa ŚOSiR - www.sosir.swidnica.pl