Menu

USCUrząd Stanu Cywilnego w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 47
58-100 Świdnica

tel. +48 74 856 29 11, 856 29 12, 856 29 13, 856 29 14, 856 29 16
fax +48 74 856 87 21
e-mail: usc@um.swidnica.pl

 

Kierownik USC

Dorota Kruźlak - tel. +48 74 856 29 15

Zastępcy Kierownika USC

Elżbieta Gwizdak - tel. +48 74 856 29 13
Joanna Osiak - tel. +48 74 856 29 16

Godziny pracy USC

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-14.45, wtorek: 7.30-17.00

Jak do nas dojechać?

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Armii Krajowej 47, obok Urzędu Miejskiego, w zachodniej części Świdnicy. Fragment planu miasta można zobaczyć tutaj. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking na ok. 70 samochodów osobowych.

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, małżeństwa, zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych, jak również przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Zasięg działania USC w Świdnicy

Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Marcinowice

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
  • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą interes prawny.

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.

Ważne!

  • dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi,
  • akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, po upływie tego okresu przekazywane są do archiwum państwowego
  • większość spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiana jest niezwłocznie, zazwyczaj „od ręki”, z wyjątkiem spraw, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przygotowania rozstrzygnięcia w formie decyzji kierownika USC.

Opłaty skarbowe

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282). Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego (budynek Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19, kasa czynna jest w godzinach pracy USC) lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Dane do przelewu:
  Urząd Miejski w Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
  Nr rachunku: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027

Dla przelewów dokonywanych z zagranicy:
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL97124019781111001001665027

Składając wniosek lub podanie w Urzędzie, należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty, a jeśli opłata dokonywana była za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Najczęstsze opłaty skarbowe

za odpis skrócony - 22 zł
za odpis zupełny - 33 zł