Menu
Centrala: +48 74 856 28 00
Fax: +48 74 856 87 21
Biuro Obsługi Interesantów
Ewa Karkoszka: pok. 27, +48 74 856 29 41
Anita Mus: pok. 27, +48 74 856 29 43
Halina Sawko: pok. 27, +48 74 856 28 00
Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Rzecznik Prasowy
Biuro Prezydenta
Audytor Wewnętrzny
Administator Bezpieczeństwa Danych
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów
Biuro Radców Prawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds Nadzoru Właścicielskiego
Pełnomocnik Prezydenta ds Ochrony i Konserwacji Zabytków
Pełnomocnik Prezydenta d.s Kontroli Wewnętrznej
Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Referat Infrastruktury Miejskiej
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Wydział Gospodarki Odpadami
Wydział Transportu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Ochrony Środowiska
Wydział Edukacji
Wydział Promocji
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych
Referat Kultury
Referat Turystyki
Referat Sportu
Referat Organizacji Pozarządowych
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Organizacji i Kadr
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Administracyjno - Gospodarczy
Referat Obsługi Informatycznej
Wydział Finansowy
Referat Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości i Windyjacji Podatków i Opłat
Referat Wymiaru Podatków
Jednoski miejskie
Jednostki miejskie:
Spółki z udziałem miasta:
 
^ początek strony
Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Anna Mościszko: sekretariat@um.swidnica.pl, pok. 101,  +48 74 856 28 27, fax: +48 74 852 31 10
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego
Patrycja Staśkiewicz: sekretariat.vp1@um.swidnica.pl, pok. 101,  +48 74 856 28 62 , fax: +48 74 852 31 10
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
Adianna Miśta sekretariat.vp2@um.swidnica.pl, a.mista@um.swidnica.pl, pok. 112,  +48 74 856 28 39, fax: +48 74 856 29 53
Sekretarz Miasta
Maciej Rataj: sekretarz@um.swidnica.pl, pok. 118, +48 74 856 28 71
Skarbnik Miasta
Kacper Siwek: skarbnik@um.swidnica.pl, pok. 3, +48 74 856 28 14
Rzecznik prasowy
Magdalena Dzwonkowska: rzecznik@um.swidnica.pl, pok. 207, +48 74 856 28 30. Realizacja polityki informacyjnej,  komunikacja społeczna, współpraca z mediami.
Biuro Prezydenta

Mateusz Jadach: m.jadach@um.swidnica.pl, pok. 207, +48 74 856 28 30. Obsługa organizacyjna i asystentura Prezydent, prowadzenie serwisu internetowego Prezydent i urzędu miasta, organizacja delegacji w tym delegacji zagranicznych Prezydent, opracowywanie okresowych raportów z działalności Prezydent.

Audytor Wewnętrzny

Józef Krystyniak: j.krystyniak@um.swidnica.pl, pok. 232, +48 856 28 87
 

Administrator Bezpieczeństwa Danych

Krzysztof Olejniczak: k.olejniczak@um.swidnica.pl (przyjmuje: poniedziałek, wtorek, czwartek), pok. 24, +48 856 28 23

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Jerzy Purtak - Dyrektor Biura: kryzys@um.swidnica.pl, pok. 319, +48 74 856 29 09. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej i zgromadzenia publicznego, opracowywanie planów działania na czas wojny, szkolenia i treningi, zadania związane z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem, odbudową w sytuacjach kryzysowych, współpraca w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Filip Domański: f.domanski@um.swidnica.pl, pok. 319, +48 74 856 29 09.

Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów

Joanna Salus-Komorowska - Dyrektor Wydziału: j.salus@um.swidnica.pl, pok. 123, +48 74 856 28 49

Monika Naskręt-Kozak: mbp@um.swidnica.pl, m.naskret-kozak@um.swidnica.pl, pok.124, +48 74 856 28 50, fax: +48 74 852 24 53. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, przygotowywanie, ogłaszanie oraz przeprowadzanie przetargów o udzielenie zamówień publicznych. Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz przetargów na najem lokali komunalnych.

Katarzyna Wrona: mbp@um.swidnica.pl, k.wrona@um.swidnica.pl, pok. 124, +48 74 856 29 24, fax: +48 74 852 24 53. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, przygotowywanie, ogłaszanie oraz przeprowadzanie przetargów o udzielenie zamówień publicznych. Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz przetargów na najem lokali komunalnych.

Agnieszka Janik: mbp@um.swidnica.pl, a.janik@um.swidnica.pl, pok. 124, +48 74 856 29 24, fax: +48 74 852 24 53. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przetargami na zbycie nieruchomości; upublicznianie informacji, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń wydziału oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Świdnicy i ich prawidłowe archiwizowanie; prowadzenie rejestru zamówień publicznych, zamówień podprogowych udzielanych w ramach Regulaminu udzielania zamówień podprogowych, przetargów dotyczących obrotu nieruchomościami; prowadzenie rejestru umów, aneksów, porozumień zawieranych przez Gminę Miasto Świdnica;


Biuro Radców Prawnych

Jarosław Wasyliszyn – Dyrektor: j.wasyliszyn@um.swidnica.pl, pok. 121, +48 74 856 28 43

Mariusz Starke: m.starke@um.swidnica.pl, pok. 121, +48 74 856 28 43. Obsługa prawna

Tadeusz Zawadzki: t.zawadzki@um.swidnica.pl, pok. 121, +48 74 856 28 43. Obsługa prawna

Pełnomocnik Prezydenta ds Nadzoru Właścicielskiego

Ewa Suchowińska: e.suchowinska@um.swidnica.pl, pok. 1b, +48 74 856 28 31. Gromadzenie informacji o spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje, sprawowanie nadzoru nad przekształceniami i restrukturyzacją spółek z udziałem Miasta

Pełnomocnik Prezydenta ds Ochrony i Konserwacji Zabytków

Barbara Sawicka: zabytki@um.swidnica.pl, pok. 321, +48 74 856 28 85 

Pełnomocnik Prezydenta d.s Kontroli Wewnętrznej

Kazimierz Chajduga: k.chajduga@um.swidnica.pl, pok 232, + 48 74 856 28 87. Kontrola wewnętrzna

Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej

Krystian Werecki: k.werecki@um.swidnica.pl, pok. 115, +48 74 856 29 64. Prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie użytecznymi, koordynowanie programów związanych z aktywnością obywatelską, w tym: budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, itp.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47

Dorota Kruźlak- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy: usc@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 15

Joanna Osiak -   Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy: j.osiak@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 62

Elżbieta Gwizdak  -   Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy: e.gwizdak@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 13

Agnieszka Plicner: a.plicner@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 14

Aldona Gugała: a.gugala@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 14

Dorota Kudzia-Moskal: d.kudzia@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 12

Grażyna Ostaszewska: g.ostaszewska@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 16

Wydział Inwestycji Miejskich

Andrzej Nowak  - Dyrektor Wydziału: a.nowak@um.swidnica.pl, pok. 219,  +48 74 856 28 75

Jarosław Janiak - Z-ca Dyrektora Wydziału: j.janiak@um.swidnica.pl, pok. 215, +48 74 856 28 70. Nadzór nad realizacją inwestycji

Krzysztof Narloch:  k.narloch@um.swidnica.pl, pok. 216, +48 74 856 28 69. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Dagny Wiśniewska: d.wisniewska@um.swidnica.pl, pok.216, + 48 74 856 28 69. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Dorota Kempa: d.kempa@um.swidnica.pl, pok.216, + 48 74 856 28 66. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Teresa Pojasek: t.pojasek@um.swidnica.pl, pok. 217, + 48 74 856 28 73. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Małgorzata Suchowińska:  m.suchowinska@um.swidnica.pl, pok. 217, + 48 74 856 28 73. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Bałtakis Maria:  m.baltakis@um.swidnica.pl, pok. 217, + 48 74 856 28 73. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Justyna Tobiasz:  j.tobiasz@um.swidnica.pl, pok. 217, + 48 74 856 28 73. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Jolanta Pielach: j.pielach@um.swidnica.pl, pok. 218, + 48 74 856 28 74. Prowadzenie spraw finansowych wydziału

Irmgarda Kruczek: i.kruczek@um.swidnica.pl, pok. 218, + 48 74 856 28 74. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Monika Skrzypczak m.skrzypczak@um.swidnica.pl, pok. 218, + 48 74 856 28 74. Przygotowanie i realizacja inwestycji
 
Marzena Fabian: m.fabian@um.swidnica.pl, pok. 218, + 48 74 856 29 47. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Piotr Siry:  p.siry@um.swidnica.pl, pok. 218, + 48 74 856 29 47. Przygotowanie i realizacja inwestycji

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

Małgorzata Osiecka - Dyrektor Wydziału: m.osiecka@um.swidnica.pl, pok. 210, +48 74 856 28 65

Marta Śliwińska: m.sliwinska@um.swidnica.pl, pok. 209, +48 74 856 29 44. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporządzania opinii urbanistycznych dot. przeznaczenia terenu, możliwości dzierżawy, możliwości wydzieleń geodezyjnych; sprawy reklam

Teresa Sisko: t.sisko@um.swidnica.pl, pok. 209, +48 74 856 28 64. Wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wydawanie zaświadczeń na żądanie stron, zgodnie z przepisami KPA i odrębnymi, w tym o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami mpzp; sprawy administracyjno-budżetowe wydziału

Agnieszka Bieżyńska: a.biezynska@um.swidnica.pl, pok. 209, +48 74 856 28 64. Sporzadzanie i wydawanie  opinii  w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i przepisami szczególnymi,  wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Marzena Wołosz-Piskała: m.wolosz@um.swidnica.pl, pok. 208, +48 74 856 29 39. Prowadzi postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,w tym: decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  (CP), decyzje o warunkach zabudowy (WZ)

Małgorzata Rudownik: m.rudownik@um.swidnica.pl, pok. 208, +48 74 856 28 63. Postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  (CP), decyzje o warunkach zabudowy (WZ)

Monika Witkowska-Skrent: m.witkowska@um.swidnica.pl, pok. 208, +48 74 856 28 63. Sprawy reklam; sprawy związane z opracowaniem projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporządzanie opinii urbanistycznych dot. przeznaczenia terenu, możliwości dzierżawy, możliwości wydzieleń geodezyjnych

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

Maciej Gleba – Dyrektor Wydziału: m.gleba@um.swidnica.pl, pok. 308, +48 74 856 28 95

Jarosław Markowski -  Zastępca Dyrektora Wydziału: j.markowski@um.swidnica.pl, pok. 306, +48 74 856 28 93

Wiesława Tetkowska: w.tetkowska@um.swidnica.pl, pok.307, +48 74 856 29 46. Utrzymanie nawierzchni dróg, remonty cząstkowe dróg

Waldemar Wall: w.wall@um.swidnica.pl, pok.307, +48 74 856 28 94. Inżynieria ruchu

Daniela Dębek: d.debek@um.swidnica.pl, pok. 309, +48 74 856 28 96.

Kamila Bilińska – Krawecka: k.bilinska@um.swidnica.pl, pok. 309, +48 74 856 28 96. Uzgadnianie dokumentacji technicznych, decyzje na zajęcie pasa drogowego

Dorota Mielnik: d.mielnik@um.swidnica.pl, pok.310, +48 74 856 28 97. Budżet wydziału

Krystyna Bożyk: k.bozyk@um.swidnica.pl, pok.311, +48 74 856 29 06. Ewidencja dróg i mostów, przygotowanie inwestycji drogowych

Dariusz Woźniak: d.wozniak@um.swidnica.pl, pok.311, +48 74 856 29 06. Ewidencja dróg i mostów, przygotowanie inwestycji drogowych

Referat Infrastruktury Miejskiej

Stanisław Kubik – Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej: s.kubik@um.swidnica.pl, pok.314, +48 74 856 28 57

Urszula Urbaniak: u.urbaniak@um.swidnica.pl, pok.313, +48 74 856 28 80. Zaopatrzenie w ciepło, gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna obiektów i budynków

Renata Kogut: r.kogut@um.swidnica.pl, pok. 315, +48 74 856 28 58. Utrzymanie zieleni miejskiej w pasach drogowych, skwerach i placach, ukwiecenie miasta

Zenon Sigel: z.sigel@um.swidnica.pl, pok.315, +48 74 856 29 20. Oświetlenie uliczne, grupowe zakupy energii elektrycznej, uzgadnianie projektów budowlanych

Jarosław Kozłowski: j.kozlowski@um.swidnica.pl, pok.316, +48 74 856 29 63. Gospodarka wodno-ściekowa, uzgadnianie warunków technicznych  przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, ochrona zwierząt bezdomnych

Krzysztof Jaśkowiak: k.jaskowiak@um.swidnica.pl, pok. 316, +48 74 856 28 56. Utrzymanie miejskich parków i placów zabaw, administrowanie cmentarzami komunalnymi

Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Dowrcowa 8

Jowita Mazur- Kierownik biura: j.mazur@um.swidnica.pl, +48 74 668 49 60

Katarzyna Matusiak – Korólczyk: biurospp@um.swidnica.pl, + 48 74 853 74 40. Obsługa klienta, sprzedaż abonamentów, przyjmowania opłat, rozliczania oraz egzekucja należności za nieopłacony postój w SPP
 
Magdalena Knetig: biurospp@um.swidnica.pl, + 48 74 853 74 40. Obsługa klienta, sprzedaż abonamentów, przyjmowania opłat, rozliczania oraz egzekucja należności za nieopłacony postój w SPP
 
Tomasz Borejko: biurospp@um.swidnica.pl, + 48 74 853 74 40. Obsługa klienta, sprzedaż abonamentów, przyjmowania opłat za nieopłacony postój w SPP, sprzedaży , rozliczania biletów komunikacji miejskiej
 
Paweł Dolinny: biurospp@um.swidnica.pl, + 48 74 853 74 40.  Utrzymanie infrastruktury technicznej w SPP, naprawy i konserwacji biletomatów i parkomatów:

Tomasz Stachniuk
Bogdan Klimecki
Jacek Warmiński
Maciej Kudyba
Łukasz Bogacz
Walerian Nowotny
Kontrolowanie wnoszenia opłat za postój w SPP, kontrola stanu technicznego parkomatów, nawierzchni technicznej dróg i chodników, oznakowania oraz czystości w obszarze SPP

Wydział Gospodarki Odpadami

Tomasz Jaworski - Dyrektor Wydziału: t.jaworski@um.swidnica.pl, pok. 127, +48 74 856 28 47

Anna Tręda: a.laszuk@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Małgorzata Bałazy: m.balazy@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 29 36. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sylwia Bodnar: s.bodnar@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 59. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne, kontrola jakości usług w zakresie odbioru odpadów, edukacja ekologiczna

Magdalena Filek: m.filek@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 59. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne, kontrola jakości usług w zakresie odbioru odpadów, edukacja ekologiczna

Małgorzata Leszczyńska: m.sucharska@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Damian Cabaj: d.cabaj@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 59. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne, kontrola jakości usług w zakresie odbioru odpadów, edukacja ekologiczna

Wydział Transportu – ul. Kolejowa 6

Małgorzata Lubandy - Dyrektor Wydziału: m.lubandy@um.swidnica.pl, pok. 4, +48 74 856 29 56

Jowita Adamowicz: j.adamowicz@um.swidnica.pl, pok. 3, +48 74 856 29 03. Windykacja należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, sprawy budżetowe

Alicja Kinach: a.kinach@um.swidnica.pl, Marta Kubiszyn, pok. 3, +48 74 856 29 03. Windykacja należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, ewidencja mandatów

Andrzej Gruszkiewicz: a.gruszkiewicz@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 28 55. Kontrola jakości usług w zakresie publicznego transportu; uzgadnianie warunków i zasad korzystania z przystanków  i dworca dla przewoźników i operatora;  udostępnianie witryn reklamowych we wiatach przystankowych; nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie infrastruktury przystankowej

Dorota Cieślik: d.niedzwinska@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 28 55. Opracowywanie i kontrola realizacji rozkładów komunikacji miejskiej, prowadzenie badań, analiza i projektowanie zmian dotyczących komunikacji miejskiej, wydawanie licencji na taxi

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Elżbieta Smoter - Dyrektor Wydziału: e.smoter@um.swidnica.pl, pok. 228, +48 74 856 28 83

Małgorzata Synowiec: m.synowiec@um.swidnica.pl, pok. 229, +48 74 856 28 84. Sprzedaż gruntów niezabudowanych, realizacja prawa pierwokupu i odkupu, zagospodarowanie gruntów nierolniczych, prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, nabywanie gruntów do zasobu nieruchomości gminnych

Małgorzata Mikołajczak: m.mikolajczak@um.swidnica.pl, pok. 229, +48 74 856 29 59. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości, opłaty adiacenckie, zamiany gruntów

Ewa Piskorska: geodezja@um.swidnica.pl, pok. 227, +48 74 856 28 82. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekazywanie gruntów na rzecz jednostek bez osobowości prawnej, zbywanie na rzecz podmiotów publicznoprawnych, ewidencja zobowiązań osób fizycznych i prawnych z tytułu nabycia nieruchomości od miasta 

Iwona Fakadej: geodezja@um.swidnica.pl, pok. 227, +48 74 856 29 58. Ewidencja nieruchomości komunalnych, opłaty urbanistyczne, ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach miejskich

Halina Czajko: h.czajko@um.swidnica.pl, pok. 226, +48 74 856 28 81. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Danuta Misztak: d.misztak@um.swidnica.pl, pok. 225, +48 74 856 28 67. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Wiesława Radziuk: w.radziuk@um.swidnica.pl, pok. 225, +48 74 856 29 55. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargów nieograniczonych

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Alicja Masny- Dyrektor Wydziału: a.masny@um.swidnica.pl, pok. 222, +48 74 856 28 78;

Renata Łukomska: r.lukomska@um.swidnica.pl, pok. 221, +48 74 856 28 77. Przywracanie tytułów prawnych, przydział lokali socjalnych, obsługa społecznej komisji mieszkaniowej, wyroki eksmisyjne

Emanuela Klaja: e.klaja@um.swidnica.pl, pok. 221, +48 74 856 28 77. Wykwaterowania i sprawy stanu technicznego mieszkań, przepisywanie umów najmu na lokale komunalne po śmierci najemcy, zamiany mieszkań komunalnych, wyroki eksmisyjne

Barbara Mich: b.mich@um.swidnica.pl, pok. 220, +48 74 856 28 76. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Paulina Jeżewska: p.jezewska@um.swidnica.pl, pok. 220, +48 74 856 29 48. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Renata Darmohraj: r.darmohraj@um.swidnica.pl, pok. 220, +48 74 856 28 68. Najem lokali użytkowych

Barbara Chruszcz: b.chruszcz@um.swidnica.pl, pok. 223, +48 74 856 28 79. Ewidencja lokali socjalnych, odszkodowania, naliczenia czynszów, przekwalifikowania lokali, umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie zaległości za lokale użytkowe

Paulina Szymańska: p.szymanska@um.swidnica.pl, pok. 223, +48 74 856 29 54 - umarzanie zaległości, inne formy pomocy w spłacie zaległości czynszowych

Biuro Ochrony Środowiska

Eleonora Sikocińska-  Kierownik Biura: e.sikocinska@um.swidnica.pl, pok. 231, +48 74 856 28 86. Postępowania administracyjne dotyczące środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć (decyzje), sprawy związane z dotacjami do zmiany sposobu ogrzewania, wszelkie sprawy związane z ochroną środowiska,zamieszczanie danych oraz koordynacja prac innych referatów związanych z prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (SIOS)

Hubert Kozłowski: h.kozlowski@um.swidnica.pl, pok. 231, +48 74 856 29 37. Postępowania administracyjne dotyczące usuwania drzew i krzewów (decyzje), sprawy w zakresie ochrony przyrody, przygotowywanie opinii w sprawach lokalizacji przedsięwzięć

Wydział Edukacji


Tadeusz Niedzielski – Dyrektor Wydziału: t.niedzielski@um.swidnica.pl, pok. 109, +48 74 856 28 37, +48 74 856 28 35

Lesław Lula: l.lula@um.swidnica.pl, pok. 108,  + 48  74 856 28 42. Zarząd i administrowanie nieruchomościami i mieniem miejskich jednostek oświatowych,remonty i inwestycje miejskich jednostek oświatowych, bhp w miejskich jednostkach oświatowych, sprawy dot. Młodzieżowego Domu Kultury

Adam Pietras: a.pietras@um.swidnica.pl, pok. 108, + 48  74 856 28 42. Organizacja i bieżące funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, naliczanie i rozliczanie dotacji na darmowe podręczniki, naliczanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży, dowozy do szkoły uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,ewidencja szkół niepublicznych

Julita Liszcz: j.liszcz@um.swidnica.pl, pok. 110,  + 48  74 856 28 37. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, obsługa Systemu Informacji Oświatowej, kontrola spełniania obowiązku nauki

Anna Kocik: a.kocik@um.swidnica.pl, pok. 110,  +48 74 856 28 37. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, obsługa Systemu Informacji Oświatowej, kontrola spełniania obowiązku nauki

Monika Jamro: m.jamro@um.swidnica.pl, pok. 111,  +48 74 856 28 38. Opracowywanie projektów sieci publicznych przedszkoli, w tym ich zakładanie oraz likwidacja,  ewidencja przedszkoli niepublicznych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek oświatowych, sprawy z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,czynności z zakresu obsługi kadrowej byłych i obecnych pracowników oświaty, obsługa administracyjna komisji: ds. awansu zawodowego, ds. dysponowania funduszem zdrowotnym, ds. funduszu na wsparcie doskonalenia zawodowego

Agnieszka Wołoszyn: a.woloszyn@um.swidnica.pl, pok. 111, +48 74 856 28 38. Przygotowywanie projektu budżetu jednostek oświatowych, kontrola budżetu Wydziału edukacji oraz budżetów jednostek oświatowych, rozliczanie i przekazywanie środków finansowych jednostkom oświatowym, rozliczanie i przekazywanie dotacji i subwencji, wystawianie not księgowych z tytułu rozliczeń z innymi gminami

Wydział Promocji

Jacek Piekunko- Dyrektor: j.piekunko@um.swidnica.pl, pok. 304,  +48 74 856 28 90

Agnieszka Gorgoń: a.gorgon@um.swidnica.pl, pok. 303, +48 74 856 28 98. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych

Małgorzata Łaszuk: m.laszuk@um.swidnica.pl, pok. 303, +48 74 856 29 49. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych

Marcin Bronikowski: m.bronikowski@um.swidnica.pl, pok. 301,  +48 74 856 29 40. Promocja miasta - projekty graficzne
 
Anna Skwarzyńska: a.skwarzynska@um.swidnica.pl, pok. 301,  +48 74 856 29 40. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych

Łukasz Kajrowicz: l.kajrowicz@um.swidnica.pl, pok. 302,  +48 74 856 29 17. Projekty promocyjne, pozyskiwanie środków na promocję Miasta, patronaty honorowe Prezydenta Miasta

Elżbieta Żmijewska: e.zmijewska@um.swidnica.pl, pok. 302, +48 74 856 28 53. Projekty promocyjne, pozyskiwanie środków na promocję Miasta


Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

Anna Skrzypacz, a.skrzypacz@um.swidnica.pl, Paula Pilarska-Skoruch: p.skoruch@um.swidnica.pl, pok. 202, +48 74 856 29 04. Fundusze unijne, rewitalizacja

Barbara Starke: b.starke@um.swidnica.pl, pok. 204, +48 74 856 29 65. Fundusze unijne, pozyskiwanie środków zewnętrznych

Marta Oszczęda: m.oszczeda@um.swidnica.pl, pok. 203, +48 74 856 28 91. Fundusze unijne, pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Robert Marchewka: r.marchewka@um.swidnica.pl, pok. 202, +48 74 856 28 88. Fundusze unijne, platforma cyfrowa Miasta Świdnica

Mirosława Babisz: m.babisz@um.swidnica.pl, pok. 201, +48 74 856 28 89. Fundusze unijne, projekty edukacyjne

Lidia Sarniuk: l.sarniuk@um.swidnica.pl, pok. 1, +48 74 856 28 54. Ewidencja działalności gospodarczej

Bożena Bałazy: b.bałazy@um.swidnica.pl, pok. 1, +48 74 856 28 46. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzór nad targowiskami miejskimi, ewidencja czasu pracy placówek handlowych i usługowych

Marta Gozdek: m.gozdek@um.swidnica.pl, pok. 205, +48 74 856 28 60


Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych

Referat Kultury

Joanna Trojan-Skała – kierownik Referatu: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, pok.317, +48 74 856 28 36

Anita Białobrzeska: a.bialobrzeska@um.swidnica.pl, pok.317, +48 74 856 29 66. Prowadzenie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, współpraca z miejskimi instytucjami kultury: Świdnickim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Dawnego Kupiectwa, współpraca ze środowiskiem twórczym, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi w zakresie upowszechniania kultury, prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury oraz nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” i „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”, współpraca w zakresie organizacji wspólnych imprez o charakterze kulturalnym i obchodów świąt narodowych; opiniowanie zawiadomień o mających się odbyć imprezach artystycznych lub rozrywkowych, prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.


Referat Sportu

Radosław Werner - Kierownik Referatu: r.werner@um.swidnica.pl, pok. 206, +48 74 856 29 38. Koordynacja środowisk sportowych miasta, nadzór nad ŚOSiR, pozyskiwanie środków na sport, koordynowanie pracy Rady Sportu, organizacja imprez sportowych

Krzysztof Śmietanka: k.smietanka@um.swidnica.pl, pok. 206, +48 74 856 29 26. Obsługa klubów sportowych, organizacja imprez sportowych

Referat Turystyki

Sylwia Osojca-Kozłowska – Kierownik Referatu: s.osojca@um.swidnica.pl, pok.318, +48 74 856 29 23. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z polityką turystyczną miasta

Andrzej Deska: a.deska@um.swidnica.pl, pok. 318, +48 74 856 29 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Maciej Dzieciątkowski: m.dzieciatkowski@um.swidnica.pl, pok. 318, +48 74 856 29 67. Przeprowadzanie inwentaryzacji turystyczno-krajoznawczej, prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi

Referat Organizacji Pozarządowych - Siedziba w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33

Magdalena Okniańska – Kierownik Referatu: m.oknianska@um.swidnica.pl, pok. 11, +48 74 646 29 30

Katarzyna Hałak-Koch: k.halak@um.swidnica.pl, pok. 11, +48 74 646 29 30. Bieżąca koordynacja i obsługa organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, przygotowanie i przeprowadzenie procedury otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w Referacie.

Patrycja Piotrowska: p.piotrowska@um.swidnica.pl, pok. 4, +48 74 646 29 02. Bieżąca koordynacja i obsługa organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Henryk Greś

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych

Danuta Nowicka - Dyrektor Wydziału: d.nowicka@um.swidnica.pl, pok. 125, +48 74 856 28 51

Ewelina Grzesiak: e.grzesiak@um.swidnica.pl, pok. 126, +48 74 856 29 35. Profilaktyka  uzależnień i przemocy w rodzinie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy

Jerzy Legut: j.legut@um.swidnica.pl, pok. 126, +48 74 856 28 52. Pomoc społeczna - działania na rzecz osób w wieku senioralnym

Urszula Larecka: u.larecka@um.swidnica.pl, pok. 126, +48 74 856 28 52. Opieka żłobkowa i wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych programy prozdrowotne

Biuro Rady Miejskiej

Hanna Łukaszewska - Kierownik Biura: h.lukaszewska@um.swidnica.pl, pok. 106, +48 74 856 28 33

Hanna Surma: biuro.rady@um.swidnica.pl, pok. 105, +48 74 856 28 32. Obsługa techniczno-organizacyjna Rady

Katarzyna Fitrzyk: biuro.rady@um.swidnica.pl, pok. 105, +48 74 856 28 32

Katarzyna Kubicka-Mączyńska: biuro.rady@um.swidnica.pl, pok. 105, +48 74 856 28 32.

Wydział Organizacji i Kadr

Maciej Rataj – Sekretarz Miasta: sekretarz@um.swidnica.pl, pok. 118, +48 74 856 28 71

Krystyna Adamus: organizacyjny2@um.swidnica.pl, pok. 119, +48 74 856 28 45. Prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną wyborów i referendum

Aurelia Nowakowska: a.nowakowska@um.swidnica.pl, pok. 120, +48 74 856 29 42. Prowadzenie spraw dot. interwencji mieszkańców oraz udostępnianie mieszkańcom aktów prawa miejscowego i przepisów ogólnie obowiązujących

Zofia Jakubiak: kadry@um.swidnica.pl, pok. 122, +48 74 856 28 48. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświatowych

Ewelina Jastrzębowska: e.jastrzebowska@um.swidnica.pl, pok. 122, +48 74 856 28 48. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświatowych

Anna Greś-Maruszewska: a.gres@um.swidnica.pl, kadry@um.swidnica.pl, pok. 122, +48 74 856 28 48. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświatowych

Krystyna Nowak: k.nowak@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 28 41. Przygotowywanie dokumentacji wydziału do prowadzenia postępowań zamówień publicznych

Elżbieta Łopacka: e.lopacka@um.swidnica.pl, bip@um.swidnica.pl, pok. 320, +48 74 856 29 18. Prowadzenie spraw skarg, wniosków i petycji oraz spraw z zakresu informacji publicznej


Wydział Spraw Obywatelskich

Wiesław Pietrzyk - Dyrektor Wydziału: w.pietrzyk@um.swidnica.pl, pok. 11, +48 74 856 28 21
 
Ewa Szymańska: e.szymańska@um.swidnica.pl, pok. 10, +48 74 856 28 20.Sprawy wojskowe i obronne

Iwona Bąk: i.bak@um.swidnica.pl, pok. 9, +48 74 856 28 19. Sprawy meldunkowe oraz wydawanie zaświadczeń

Małgorzata Lasocka: m.lasocka@um.swidnica.pl, pok. 9, +48 74 856 28 19. Sprawy meldunkowe, wydawanie zaświadczeń, wydawanie dowodów osobistych oraz unieważnianie dowodów osobistych
 
Joanna Piotrowska: j.piotrowska@um.swidnica.pl, pok. 8, +48 74 856 29 05. Udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Agnieszka Drzęźla: a.drzezla@um.swidnica.pl, pok. 8, +48 74 856 28 18. Postępowania administracyjne zakresu ewidencji ludności

Apolonia Kawka-Szczygieł: a.kawka-szczygiel@um.swidnica.pl, pok. 6, +48 74 856 28 16. Wydawanie dowodów osobistych oraz unieważnianie dowodów osobistych

Agnieszka Pizuńska: a.pizunska@um.swidnica.pl, pok. 6, +48 74 856 28 16. Wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Teresa Piguła: t.pigula@um.swidnica.pl, pok. 7, +48 74 856 28 17. Wydawanie dowodów osobistych oraz unieważnianie dowodów osobistych

Referat Administracyjno - Gospodarczy


Agnieszka Fiłonowicz – Kierownik Referatu: a.filonowicz@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 00

Elżbieta Rzepecka: e.rzepecka@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 01. Rozliczanie rachunków z zakresu działalności Urzędu, prowadzenie magazynu środków czystości oraz komputerowego rejestru artykułów biurowych

Ewelina Kuryś-Więcek: e.kurys@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 02. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych i przedmiotów małocennych, gospodarka drukami ścisłego zarachowania

Magda Golińska: m.golinska@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 02. Sporządzanie zamówień i zapytań ofertowych 

Anita Mus: a.mus@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 29 43. Obsługa kancelarii Urzędu, rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu

Ewa Karkoszka: um@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 29 41. Obsługa kancelarii Urzędu, rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu

Halina Sawko: h.sawko@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 28 00. Obsługa korespondencji wychodzącej z Urzędu

Katarzyna Kłus: k.klus@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 28 00. Obsługa korespondencji wychodzącej z Urzędu

Urszula Sigel:  archiwum@um.swidnica.pl, pok. 116, +48 74 856 29 07. Obsługa archiwum Urzędu

Joanna Szabunia: j.szabunia@um.swidnica.pl, pok. 116, +48 74 856 29 07. Obsługa archiwum Urzędu

Konserwatorzy: + 48 74 856 28 26
Józef Wójciga
Grzegorz Pospiszil
Marek Ciupin
Wojciech Wiśniewski
Krzysztof Staszak - kierowca

Referat Obsługi Informatycznej

Piotr Galicki – kierownik referatu: p.galicki@um.swidnica.pl, pok. 129, +48 74 856 29 08

Piotr Holband: p.holband@um.swidnica.pl, pok. 230, +48 74 856 29 32. Obsługa informatyczna urzędu

Bernard Sposób: b.sposob@um.swidnica.pl, pok. 230, +48 74 856 29 22. Obsługa informatyczna urzędu

Przemysław Kondzior: p.kondzior@um.swidnica.pl, pok. 230, +48 74 856 29 31. Obsługa informatyczna urzędu 

Stanisław Kulon: s.kulon@um.swidnica.pl, pok. 320, +48 74 856 29 18. Obsługa informatyczna urzędu


Wydział Finansowy

Referat Księgowości Budżetowej

Anna Barwińska – Kierownik Referatu: a.barwinska@um.swidnica.pl, pok. 224, +48 74 856 29 25. Ewidencja księgowa organu, sprawozdawczość budżetowa, nadzór nad kierowanym referatem

Renata Szewczak: r.szewczak@um.swidnica.pl, pok. 214, +48 74 856 29 52. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji płatności Gminy Miasto Świdnica, kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących płatności Gminy

Katarzyna Badowska: k.badowska@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 29 45. Księgowość syntetyczna dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego, sporządzanie sprawozdań jednostkowych z realizacji dochodów budżetowych

Monika Melon: m.melon@um.swidnica.pl, pok. 213, +48 74 856 28 09. Wystawienia i prowadzenie ewidencji faktur VAT oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokumentowania transakcji sprzedaży oraz rozliczenia podatku VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży, 

Elżbieta Zalewska-Kardasz: e.kardasz@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 28 15. Prowadzenie ewidencji księgowej dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami Urzędu Miejskiego, zaangażowania wydatków budżetowych, ewidencji związanej z gospodarką magazynową

Elżbieta Wrona: e.wrona@um.swidnica.pl, pok. 213, +48 74 856 28 09. Prowadzenie ewidencji księgowej analityczne, środków trwałych, finansowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, umorzenia oraz wycena, prowadzenie ewidencji księgowej dla projektów realizowanych przez budżet Gminy 

Ewa Halicka: e.halicka@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 28 15. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego, wydatków niewygasających, wydatków na zadania zlecone

Lidia Słowińska: l.slowinska@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 28 15. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego, wydatków niewygasających, wydatków na zadania zlecone

Teresa Dziedzic: t.dziedzic@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 60. Sporządzanie list wypłat dla pracowników Urzędu, prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym sporządzanie rocznych informacji  PIT

Agnieszka-Kańska-Michalak: a.kanska@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 28 11. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek należnych do ZUS

Elżbieta Palus: e.palus@um.swidnica.pl, pok.2, +48 74 856 28 02. Prowadzenie ewidencji budżetu gminy, planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych, zmian planów finansowych , opracowywanie projektów uchwał  Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących budżetu i jego zmian,  sporządzanie zbiorczych informacji z wykonania budżetu gminy
 
Bożena Kot: b.kot@um.swidnica.pl, pok.2, +48 74 856 28 04. Przygotowanie postępowań związanych z pozyskiwaniem środków zwrotnych (kredytów, pożyczek), prowadzenie spraw związanych z realizacją umowy na obsługę bankową,  bieżąca aktualizacja informacji o stanie mienia komunalnego

Bożena Baranowska: b.baranowska@um.swidnica.pl, pok.19, +48 74 856 28 12. Kasa Urzędu Miejskiego

Magdalena Całka: m.calka@um.swidnica.pl, pok.19, +48 74 856 28 13. Kasa Urzędu Miejskiego, prowadzenie ewidencji sum depozytowych

Referat Księgowości i Windyjacji Podatków i Opłat

Agnieszka Papierz – Kierownik Referatu: a.papierz@um.swidnica.pl, pok. 20, +48 74 856 28 10. Nadzór nad kierowanym referatem, windykacja podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych, sprawozdawczość finansowa

Irena Kaczmarek: i.kaczmarek@um.swidnica.pl, pok. 4, +48 74 856 28 44. Księgowość opłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych

Alina Olbrycht: a.olbrycht@um.swidnica.pl, pok. 5, +48 74 856 29 28. Księgowość opłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłata od posiadania psów

Alicja Korczyńska: a.korczynska@um.swidnica.pl, pok. 5, + 48 74 856 28 06. Windykacja opłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, księgowość i windykacja należności z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską

Lidia Jaszczak: l.jaszczak@um.swidnica.pl, pok. 16,  48 74 856 29 61. Księgowość należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych, księgowość i windykacja należności z tytułu sprzedaży nieruchomości

Renata Masłowska: r.maslowska@um.swidnica.pl, pok. 17, +48 74 856 29 33. Księgowość i windykacja należności  z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbowa

Ewelina Michalska-Zerke e.michalska@um.swidnica.pl, pok. 21, +48 74 856 28 24. Księgowość i windykacja należności  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowość i windykacja należności z tytułu dzierżaw

Dorota Drogosz-Knap: d.drogosz@um.swidnica.pl, pok. 17, +48 74 856 29 34.  Księgowość i windykacja należności  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sabina Piasecka: s.piasecka@um.swidnica.pl, pok. 21, +48 74 856 28 25.  Księgowość i windykacja należności  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowość i windykacja należności z tytułu dzierżaw

Barbara Bierzyńska: b.bierzynska@um.swidnica.pl, pok. 21, +48 74 856 28 25.  Księgowość i windykacja należności  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowość i windykacja należności z tytułu dzierżaw

Referat Wymiaru Podatków

Anna Dolata - Kierownik Referatu: a.dolata@um.swidnica.pl, pok. 14, +48 74 856 28 08. Prowadzenie ewidencji  podatku od nieruchomości osób prawnych

Małgorzata Zajączkowska: m.zajaczkowska@um.swidnica.pl, pok.13, +48 74 856 28 07. Prowadzenie spraw w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prowadzenie postępowań w  podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

Wioleta Turek: w.turek@um.swidnica.pl, pok. 12, +48 74 856 29 30. Prowadzenie spraw w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Aleksandra Wcisło: a.wcislo@um.swidnica.pl, pok. 12, +48 74 856 29 29. Prowadzenie spraw w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Anna Dydyk-Wójciga: a.dydyk@um.swidncia.pl, pok. 15, +48 74 856 28 05. Wymiaru podatku od środków transportowych, rozpatrywanie wniosków i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych dotyczących ulg:  umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności, wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych

^ początek strony

 

Jednostki miejskie:

Straż Miejska
Komendant - Jan Łętowski
ul. Traugutta 11
58-100 Świdnica
tel. alarmowy 986
tel. +48 74 851 28 88
e-mail: sm@sm.swidnica.pl
www: www.sm.swidnica.pl
Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektor - Anna Rudnicka
Rynek 43
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 13 37
e-mail: sok@sok.com.pl
www: www.sok.com.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
Dyrektor - Zbigniew Curyl
ul. Nauczycielska 2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 851 33 30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl
www: www.mdk.swidnica.pl
Młodzieżowy Dom Kultury "Bartek" dział II
ul. Marcinkowskiego 4-6
58-105 Świdnica
tel. +48 74 851 27 56
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 25 36
fax +48 74 852 12 62
e-mail: sos@sosir.swidnica.pl
www: www.sosir.swidnica.pl
Muzeum Dawnego Kupiectwa
Dyrektor - Wiesław Rośkowicz
ul. Rynek 37
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 12 91
e-mail: muzeum_sekretariat@poczta.onet.pl
www: www.muzeum-kupiectwa.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Adriana Miara
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 09 46
e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
www: www.mbp.swidnica.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor - Violetta Kalin
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 13 27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl
www: www.mops.swidnica.pl
Dzienny Dom "Senior-Wigor"
Kierownik Barbara Juszczyk-Galas
ul. Saperów 27
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 73 65
e-mail:  b.juszczyk@senior-wigor.swidnica.pl
www: www.senior-wigor.swidnica.pl
Miejski Zarząd Nieruchomości
Dyrektor - Maria Florczak
ul. Łukasińskiego 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 40 71
fax +48 74 852 23 15
e-mail: mzngs@wp.pl
 
^ początek strony