Menu

 

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych  w roku 2017

 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-4/2017 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 13.03.2017 godz. 10.02
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2016 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik pdf)

opublikowane 3.03.2017 godz. 13.33

 • Unieważnienie Konkursu nr K-15/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Realizacja wydarzeń i projektów w przestrzeni publicznej ” (plik pdf)
  opublikowane 24.02.2017 godz. 13.55
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” (plik pdf)
  opublikowane 24.02.2017 godz. 13.51
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 24.02.2017 godz. 13.50
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” (plik pdf)
  opublikowane 24.02.2017 godz. 13.40
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 25.01.2017 godz. 15.50
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf)
  opublikowane 19.01.2017 godz. 8.20
 • Unieważnienie Konkursu nr K-9/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik pdf)

opublikowane 12.01.2017 godz. 13.50

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2017 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” (plik pdf)
  opublikowane 12.01.2017 godz. 13.43
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” (plik pdf)
  opublikowane 12.01.2017 godz. 13.36
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik pdf)
  opublikowane 12.01.2017 godz. 13.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2016 godz. 10.10
 • Unieważnienie Konkursu K-4/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 30.12.2016 godz. 10.07
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik pdf)
  opublikowane 30.12.2016 godz. 10.06
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” (plik pdf);
  opublikowane 30.12.2016 godz. 10.05
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” (plik pdf);
  opublikowane 30.12.2016 godz. 10.00

Rozstrzygnięcie konkursów na realizację zadań publicznych  w roku 2016

 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-20/2016 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 18.11.2016 godz. 13.38
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-19/2016 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2016” (plik pdf)
  opublikowane 10.05.2016 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie Konkurs K-18/2016 pod nazwą „Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków Państwowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”.
  (plik pdf)
  opublikowane 4.04.2016 godz. 16.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-17/2016 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą  „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych  ” (plik pdf)
  opublikowane 30.03.2016 godz. 9.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-16/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Realizacja wydarzeń i projektów w przestrzeni publicznej ” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 14.55
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 14.50
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 9.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 9.15
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik pdf)

opublikowane 11.02.2016 godz. 14.33

 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-4/2016 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 29.01.2016 godz. 12.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2016  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania"
   (
  plik pdf)
  opublikowane 29.01.2016 godz. 10.00
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 15.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 15.15
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.54
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2016 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.53
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.45
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.31
 • Unieważnienie Konkursu K-4/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.31
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2016 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2016 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.29