Menu

Rozstrzygnięcia:

Rozstrzygnięcie konkursów na realizację zadań publicznych  w roku 2016

 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-20/2016 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 18.11.2016 godz. 13.38
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-19/2016 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2016” (plik pdf)
  opublikowane 10.05.2016 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie Konkurs K-18/2016 pod nazwą „Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków Państwowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”.
  (plik pdf)
  opublikowane 4.04.2016 godz. 16.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-17/2016 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą  „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych  ” (plik pdf)
  opublikowane 30.03.2016 godz. 9.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-16/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Realizacja wydarzeń i projektów w przestrzeni publicznej ” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 14.55
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 14.50
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 9.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” (plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 9.15
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik pdf)

opublikowane 11.02.2016 godz. 14.33

 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-4/2016 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 29.01.2016 godz. 12.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2016  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania"
   (
  plik pdf)
  opublikowane 29.01.2016 godz. 10.00
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 15.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 15.15
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.54
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2016 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.53
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.45
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.31
 • Unieważnienie Konkursu K-4/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.31
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2016 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2016 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.29

 

Rozstrzygnięcie konkursów w 2015 roku na realizację zadań publicznych

 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-16/2015 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2015” (plik pdf)
  opublikowane 8.06.2015 godz. 9.30
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-17/2015 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf)
  opublikowane 21.05.2015 godz. 8.14 
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2015. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – szkolenie w piłce nożnej"  (plik pdf)
  opublikowane 05.05.2015 godz. 14.33

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2015 z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsiewzięć kulturalnych, w tym prowadzenie orkiestry dętej ” (plik pdf)
  opublikowane 08.04.2015 godz. 13.58
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2015 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” (plik pdf)
  opublikowane 08.04.2015 godz. 13.55
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2015 II edycja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 26.02.2015 godz. 14.15
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-1/2015 II edycja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu ” (plik pdf)
  opublikowane 26.02.2015 godz. 14.13
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.54
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.43
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.42
 • Rozstrzygnięcie Konkursu  nr K-9/2015 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” (plik pdf);
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.41
 • Unieważnienie Konkursu nr K-2/2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.40
 • Unieważnienie Konkursu nr K-1/2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu ” (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.39
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2015 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy ” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2014 godz. 12.08
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2015 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” (plik pdf);
  opublikowane 30.12.2014 godz. 13.29
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2015 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pod nazwą "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą” (plik pdf);
  opublikowane 30.12.2014 godz. 13.28 
 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-7/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 30.12.2014 godz. 11.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik pdf)
  opublikowane 30.12.2014 godz. 11.20
 • Unieważnienie Konkursu nr K-4/2015 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf)
  opublikowane 30.12.2014 godz. 11.15

Rozstrzygnięcie konkursów w 2014 roku na realizację zadań publicznych

 • Rozstrzygnięcie   Konkursu nr K-23/2014 II edycja z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy pod tytułem „Program pod nazwą Debiut Gospodarczy" (plik pdf)
  opublikowane 30.09.2014 godz. 14.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2014 II edycja z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą  „Utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 2.09.2014 godz. 9.36
 • Unieważnienie  Konkursu nr K-23/2014 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy pod tytułem „Program pod nazwą Debiut Gospodarczy" (plik pdf)
  opublikowane 21.08.2014 godz. 15.18
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-22/2014 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf)
  opublikowane 21.08.2014 godz. 15.14
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-21/2014 z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pod nazwą "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" (plik pdf)
  opublikowane 26.07.2014 godz. 10.54

 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-18/2014 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego (plik pdf)
  opublikowane 25.06.2014 godz. 12.01
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-20/2014 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Organizacja przedsięwzięć kulturalnych - wakacyjne działania artystyczne (plik pdf)
  opublikowane 29.05.2014 godz. 9.05
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-18/2014 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2014” (plik pdf)
  opublikowane 28.05.2014 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-17/2014 II edycja z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego - utworzenie orkiestry dętej w Świdnicy i uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich (plik pdf)
  opublikowane 27.05.2014 godz. 11.30
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-19/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą (plik pdf)
  opublikowane 14.05.2014 godz. 14.01
 • Unieważnienie  Konkursu nr K-18/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego (plik pdf)
  opublikowane 09.05.2014 godz. 12.01

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2014 z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsiewzięć kulturalnych” (plik pdf)
  opublikowane 15.04.2014 godz. 14.58

 • Unieważnienie  Konkursu nr K-17/2014 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - utworzenie orkiestry dętej w Świdnicy i uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich (plik pdf)
  opublikowane 09.04.2014 godz. 12.44
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2014 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” (plik pdf)
  opublikowane 04.04.2014 godz. 8.44
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-16/2014 z zakresu edukcji i wychowania pod nazwą  „Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnej o tematyce regionalnej dla uczniów i nauczycieli świdnickich szkół podstawowych i gimanzjalnych” (plik pdf)
  opublikowane 05.03.2014 godz. 10.22

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2014 z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - VII Festiwal Reżyserii Filmowej” (plik pdf)
  opublikowane 17.02.2014 godz. 12.50

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” (plik pdf)
  opublikowane 30.01.2014 godz. 13.24
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik pdf)
  opublikowane 27.01.2014 godz. 12.45
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 27.01.2014 godz. 12.40
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu ” (plik pdf)
  opublikowane 27.01.2014 godz. 12.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik pdf)
  opublikowane 24.01.2014 godz. 9.39
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2014 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą  „Utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy” (plik pdf)
  opublikowane 24.01.2014 godz. 9.36
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2014 godz. 11.40
 • Rozstrzygnięcie Konkursu  nr K-7/2014 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” (plik pdf);
  opublikowane 15.01.2014 godz. 11.32
 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-6/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf)
  opublikowane 15.01.2014 godz. 11.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2014 z zakresu pomocy społecznej pod nawą "Prowadzenie jadłodajni” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2013 godz. 11.49

 • Unieważnienie Konkursu nr K-4/2014 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf)
  opublikowane 31.12.2013 godz. 12.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2013 godz. 11.48 


 • Konkurs nr K-19/2013 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy pod nazwą „Wspieranie organizacji działań i imprez służących rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z miastami partnerskimi Świdnicy”  (plik pdf)
  opublikowane 23.08.2013 godz. 13.20
   
 • Konkurs nr K-18/2013 na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprezturystycznych"  (plik pdf)
  opublikowane 30.07.2013 godz. 14.50
   
 • Konkurs nr K-13/2013 II edycja na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf)
  opublikowane 25.06.2013 godz. 12.20
   
 • Konkurs nr K-17/2013 „Wyjazdowa dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów - 2013” (plik pdf)
  opublikowane 24.05.2013 godz. 12.02
 • Konkurs nr K-16/2013 „Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - VI Festiwal Reżyserii Filmowej” (plik pdf)
  opublikowane 20.02.2013 godz. 13.02

 • Konkurs nr K-15/2013 II edycja „Organizacja przedsiewzięć kulturalnych” (plik pdf)
  opublikowane 09.04.2013 godz. 11.34

 • Konkurs nr K-15/2013 Unieważnienie „Organizacja przedsiewzięć kulturalnych” (plik pdf)
  opublikowane 22.02.2013 godz. 14.17

 • Konkurs nr K-14/2013 „Działania wydawnicze” (plik pdf)
  opublikowane 20.02.2013 godz. 13.00

 • Konkurs nr K-13/2013 „Udzielenie schronienia” (plik pdf)
  opublikowane 31.01.2013 godz. 15.19

 • Konkurs nr K-12/2013 „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik pdf)
  opublikowane 31.01.2013 godz. 15.18

 • Konkurs nr K-11/2013 „Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom” (plik pdf) opublikowane 23.01.2013 godz. 13.10
   
 • Konkurs nr K-10/2013 „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik pdf)
  opublikowane 23.01.2013 godz. 13.10
   
 • Konkurs nr K-9/2013 „Działania promujące zdrowy styl życia" (plik pdf)
  opublikowane 23.01.2013 godz. 13.10

 • Konkurs nr K-8/2013 „Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania” (plik pdf)
  opublikowane 23.01.2013 godz. 13.10

 • Konkurs nr K-7/2013 „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” (plik pdf)
  opublikowane 31.01.2013 godz. 15.14

 • Konkurs nr K-6/2013 „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” (plik pdf)
  opublikowane 23.01.2013 godz. 13.10

 • Konkurs nr K-5/2013 „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu" (plik pdf)
  opublikowane 23.01.2013 godz. 13.10 
 • Konkurs nr K-4/2013 "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2012 godz. 11.13
   
 • Konkurs nr K-3/2013 "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2012 godz. 11.11
 • Konkurs nr K-2/2013 "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2012 godz. 11.09

 • Konkurs nr K-1/2013 "Prowadzenie jadłodajni” (plik pdf);
  opublikowane 31.12.2012 godz. 11.07
 • K-20/2012 „Program pod nazwą Debiut Gospodarczy" (plik doc.);
   
 • K-19/2012 „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” (plik jpg);
 • K-18/2012 "Wyjazdowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 2012" (plik pdf);
  opublikowane 8.06.2012 godz. 9.00 
   
 • K-17/2012 "Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy" (plik pdf);
  opublikowane 17.05.2012 godz. 10.23
 • K-16/2012 "Wspieranie organizacji działań i imprez służących rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z miastami partnerskimi Świdnicy" (plik pdf);
  opublikowane 26.03.2012 godz. 15.20

 • K-12/2012 "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych" (plik pdf);
  opublikowane 23.02.2012 godz. 12.49

 • K-13/2012 "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych" (plik pdf);
  opublikowane 21.02.2012 godz. 15.25

 • K-15/2012 "Działania Wydawnicze" (plik pdf);
  opublikowane 17.02.2012 godz. 14.00

 • K-14/2012 "Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego – V Festiwal Reżyserii Filmowej" (plik pdf);
  opublikowane 16.02.2012 godz. 15.38

 • K-11/2012 "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu" (plik pdf);
  opublikowane 1.02.2012 godz. 15.28

 • K-8/2012 "Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom" (plik docx);
  opublikowane 25.01.2012 godz. 16.51

 • K-2/2012 "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą" (plik docx);
  opublikowane 25.01.2012 godz. 16.50

 • K-3/2012 "Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej" (plik doc);
  opublikowane 20.01.2012 godz. 15.57

 • K-4/2012 "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik docx);
  opublikowane 20.01.2012 godz. 15.56

 • K-9/2012 "Działania promujące zdrowy styl życia" (plik docx);
  opublikowane 20.01.2012 godz. 15.55

 • K-5/2012 "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności" (plik docx);
  opublikowane 13.01.2012 godz. 13.18

 • K-6/2012 "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik docx);
  opublikowane 13.01.2012 godz. 15.17

 • K-7/2012 "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie" (plik docx);
  opublikowane 13.01.2012 godz. 15.16

 • K-10/2012 "Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy" (plik docx);
  opublikowane 5.01.2012 godz. 13.26

 • K-1/2012 "Prowadzenie jadłodajni" (plik docx);
  opublikowane 30.12.2011 godz. 18.52

Archiwum rozstrzygnięć z roku 2011:

 • K-3/2011 - II edycja "Prowadzenie jadłodajni" (plik doc);
  opublikowane 23.08.2011 godz. 13.10
 • K-18/2011 "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” (plik doc);
  opublikowane 6.07.2011 godz. 15.33
 • K-4/2011 - II edycja „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” (plik doc);
  opublikowane 10.06.2011 godz. 15.04
 • K-17/2011 "Wyjazdowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" (plik doc);
  opublikowane 31.05.2011 godz. 9.18
 • K-16/2011 "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" (plik doc);
  opublikowane 16.05.2011 godz. 14.47
 • K-11/2011 "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych" (plik doc);
  opublikowane 29.04.2011 godz. 16.23
 • K-6/2011 - II edycja "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie" (plik doc);
  opublikowane 27.04.2011 godz. 17.03
 • K-2/2011 „Organizacja imprez sportowych” - uzupełnienie (plik doc);
  opublikowane 30.03.2011 godz. 13.01
 • K-15/2011 - UNIEWAŻNIENIE "Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi w Świdnicy" (plik doc);
  opublikowane 13.04.2011 godz. 14.25
 • K-14/2011 "Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego - IV Festiwal Reżyserii Filmowej" (plik doc);
  opublikowane 4.04.2011 godz. 16.55
 • K-9/2011 - II edycja "Działania promujące zdrowy styl życia" (plik doc);
  opublikowane 25.03.2011 godz. 15.43
 • K-12/2011 "Działania wydawnicze" (plik doc);
  opublikowane 17.03.2011 godz. 15.06
 • K-13/2011 "Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnica" (plik doc);
  opublikowane 16.03.2011 godz. 14.05
 • K-9/2011 "Działania promujące zdrowy styl życia" (plik doc);
  opublikowane 21.02.2011 godz. 10.45
 • K-1/2011 "Szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu" (plik doc);
  opublikowane 28.01.2011 godz. 15.05
 • K-2/2011 „Organizacja imprez sportowych” (plik doc);
  opublikowane 28.01.2011 godz. 15.03
 • K-8/2011 "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik doc);
  opublikowane 25.01.2011 godz. 12.55
 • K-10/2011 "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik doc);
  opublikowane 25.01.2011 godz. 12.53
 • K-6/2011 "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie" (plik doc);
  opublikowane 25.01.2011 godz. 12.51
 • K-7/2011 "Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej" (plik doc);
  opublikowane 25.01.2011 godz. 12.50
 • K-5/2011 "Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom" (plik doc);
  opublikowane 18.01.2011 godz. 12.45
 • K-3/2011 "Prowadzenie jadłodajni" (plik doc);
  opublikowane 11.01.2011 godz. 14.35
 • K-4/2011 "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności" (plik doc);
  opublikowane 11.01.2011 godz. 14.36