Menu

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

 • Konkurs nr K-20/2016  na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą " Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt." (plik pdf)
  Załączniki:
  nr 1 - (plik pdf)
  nr 2 - 
  (plik DOC)
  nr 3 -  (plik DOC)
  nr 4 -  (plik DOC)
  nr 5 -  (plik DOC)
  Wzór oferty - (plik DOC)

  opublikowane 18.10.2016 godz. 14.29
   
 • Konkurs nr K-19/2016  na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2016" (plik pdf)

  opublikowane 7.04.2016 godz. 11.06
 • Konkurs nr K-18/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. pod nazwą "Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków państwowych, środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegąjacych zwrotowi" (plik pdf)

opublikowane 3.03.2016 godz. 11.15

 • Konkurs nr K-17/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf)

opublikowane 22.02.2016 godz. 11.15

 • Konkurs nr K-16/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej" (plik pdf)

  opublikowane 18.01.2016 godz. 15.45

        Zapytanie organizacji do ogloszenia konkursowego - pobierz plik pdf, odpowiedź na zapytanie organizacji -

        pobierz plik pdf

          opublikowane 05.02.2016 godz. 15.46

 • Konkurs nr K-15/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" (plik pdf)

  opublikowane 18.01.2016 godz. 15.40
 • Konkurs nr K-14/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" (plik pdf)

  opublikowane 18.01.2016 godz. 15.35

 • Konkurs nr K-13/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" (plik pdf)

  opublikowane 18.01.2016 godz. 15.30
 • Konkurs nr K-12/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  (plik pdf);

opublikowane 7.01.2016 godz.15.34

 • Konkurs nr K-11/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania"  (plik pdf);
  Załącznik nr 1 do ogłoszenia - pobierz plik doc, Załącznik nr 2 do ogłoszenia - pobierz plik doc, Załącznik nr 3 do ogłoszenia - pobierz plik doc, Załącznik nr 4 do ogłoszenia - pobierz plik doc

opublikowane 31.12.2015 godz. 12.30

Zapytanie organizacji do ogloszenia konkursowego - pobierz plik pdf, plik jpg odpowiedź na zapytanie organizacji - pobierz plik pdf, plik jpg

opublikowane 15.01.2016 godz. 13.30

Zapytanie nr 2 organizacji do ogloszenia konkursowego - pobierz plik pdf,  odpowiedź na zapytanie nr 2 organizacji - pobierz plik pdf,

opublikowane 20.01.2016 godz. 11.50

 • Konkurs nr K-4/2016 II edycja na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 31.12.2015 godz.12.25

 • Konkurs nr K-10/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  (plik pdf);
  Karta imprezy sportowej - pobierz plik doc, plik pdf

opublikowane 10.12.2016 godz. 16.35

 • Konkurs nr K-9/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf);
  Karta sportowa klubu - pobierz plik doc, plik pdf

opublikowane 10.12.2015 godz. 16.30

 • Konkurs nr K-8/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  (plik pdf);

opublikowane 10.12.2015 godz.16.25

 • Konkurs nr K-6/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  (plik pdf);

opublikowane 8.12.2015 godz.16.25

 • Konkurs nr K-5/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  (plik pdf);

opublikowane 8.12.2015 godz.16.30

 • Konkurs nr K-7/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "  (plik pdf);

opublikowane 8.12.2015 godz.16.25

 • Konkurs nr K-4/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 4.12.2015 godz.14.25

 • Konkurs K-3/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie"  (plik pdf);

opublikowane 4.12.2015 godz. 14.23

 • Konkurs nr K-2/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  (plik pdf);

opublikowane 4.12.2015 godz. 14.22

 • Konkurs nr K-1/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  (plik pdf)

  opublikowane 4.12.2015 godz. 14.19

 

Wzory dokumentów do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. wzór oferty (plik DOC)
 2. wzór sprawozdania (plik DOC)
 3. wzór umowy (plik DOC)

 

 

 

 

Ogłoszenia:

 • Konkurs nr K-17/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf)

  opublikowane 21.04.2015 godz. 11.57
 • Konkurs nr K-16/2015  na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2015" (plik pdf)

  opublikowane 21.04.2015 godz. 11.56
 • Konkurs nr K-15/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - szkolenie w piłce nożnej"  (plik pdf);

opublikowane 31.03.2015 godz. 12.45

 • Konkurs nr K-13/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych, w tym prowadzenie orkiestry dętej" (plik pdf)

  opublikowane 27.02.2015 godz. 11.45

 • Konkurs nr K-14/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" (plik pdf)

  opublikowane 27.02.2015 godz. 11.30
 • Konkurs nr K-2/2015 II edycja na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  (plik pdf);

opublikowane 23.01.2015 godz. 8.11

 • Konkurs nr K-1/2015 II edycja na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf);

opublikowane 23.01.2015 godz. 12.09

 • Konkurs nr K-12/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  (plik pdf);

opublikowane 17.12.2014 godz.14.56

 • Konkurs nr K-11/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  (plik pdf);

opublikowane 17.12.2014 godz.14.54

 • Konkurs nr K-10/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oswiaty zdrowotnej" (plik pdf);

opublikowane 17.12.2014 godz.14.52

 • Konkurs nr K-9/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  (plik pdf);

opublikowane 17.12.2014 godz. 14.49

 • Konkurs nr K-8/2015 na realizację zadania publicznego w latach 2015-2017 z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  pod nazwą "Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy"  (plik pdf);

opublikowane 4.12.2014 godz.15.22

 • Konkurs nr K-7/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 2.12.2014 godz.8.52

 • Konkurs K-6/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie"  (plik pdf);

opublikowane 2.12.2014 godz. 8.51

 • Konkurs nr K-5/2015 na realizację zadania publicznego w latach 2015-2017 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  pod nazwą "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą" (plik pdf);

           opublikowane 2.12.2014 godz. 8.50

 • Konkurs nr K-4/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf);

opublikowane 2.12.2014 godz. 8.49

 • Konkurs nr K-3/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  (plik pdf)

  opublikowane 2.12.2014 godz. 8.48
 • Konkurs nr K-2/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  (plik pdf);

opublikowane 2.12.2014 godz. 8.42

 • Konkurs nr K-1/2015 na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf);

opublikowane 2.12.2014 godz. 8.40

 

 • Konkurs K-23/2014 II edycja na realizację zadania publicznego w latach 2014 -2015 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy pod tytułem ''Program pod nazwą Debiut Gospodarczy” (plik pdf);

  opublikowane 28.08.2014 godz. 11.40
 • Konkurs nr K-9/2014 II edycja na realizację zadania publicznego w latach 2014-2015 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą "Utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy"  (plik pdf);

  opublikowane 30.07.2014 godz. 23.47
 • Konkurs nr K-22/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf)

  opublikowane 15.07.2014 godz. 10.06
 • Konkurs nr K-23/2014 na realizację zadania publicznego w latach 2014 -2015 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy pod tytułem „Program pod nazwą Debiut Gospodarczy” (plik pdf)

  opublikowane 14.07.2014 godz. 9.04
 • Konkurs nr K-21/2014  na realizację zadania publicznego w latach 2014 - 2017  z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pod nazwą "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" (plik pdf)

  opublikowane 30.05.2014 godz. 13.38

Informacja o zmianach wprowadzonych do ogłoszenia (plik pdf)
opublikowane 13.06.2014 godz. 14.38

 • Konkurs nr K-18/2014  II edycja na realizację zadania publicznego w latach 2014 - 2015  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą"Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego " (plik pdf)

  opublikowane 13.05.2014 godz. 12.14

 • Konkurs nr K-20/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych - wakacyjne działania artystyczne w Świdnicy" (plik pdf)

  opublikowane 29.04.2014 godz. 14.00

 • Konkurs nr K-18/2014  na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2014" (plik pdf)

  opublikowane 18.04.2014 godz. 08.35

 • Konkurs nr K-17/2014 II edycja na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - utworzenie orkiestry dętej w Świdnicy i uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich" (plik pdf)

  opublikowane 17.04.2014 godz. 14.30

 • Konkurs nr K-19/2014 na realizację zadania publicznego w latach 2014 - 2015  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą "Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą" (plik pdf)
  opublikowane 04.04.2014 godz. 14.30
 • Konkurs nr K-18/2014 na realizację zadania publicznego latach 2014 -2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą "Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego" (plik pdf)
  opublikowane 04.04.2014 godz. 14.20
 • Konkurs nr K-17/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - utworzenie orkiestry dętej w Świdnicy i uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich" (plik pdf)

  opublikowane 20.02.2014 godz. 14.50
   
 • Konkurs nr K-13/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych" (plik pdf)

  opublikowane 20.02.2014 godz. 14.45

 • Konkurs nr K-14/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" (plik pdf)

  opublikowane 13.02.2014 godz. 9.30

 • Konkurs nr K-16/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu edukacji i wychowania pod nazwą „Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnej o tematyce regionalnej dla uczniów i nauczycieli świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych” (plik pdf)

opublikowane 22.01.2014 godz. 9.33

 • Konkurs nr K-15/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - VII Festiwal Reżyserii Filmowej” (plik pdf)

opublikowane 17.01.2014 godz. 8.42

 • Konkurs K-12/2014 na realizację zadania publicznego w 2014r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  (plik pdf);

opublikowane 04.12.2013 godz. 14.26

 • Konkurs K-11/2014 na realizację zadania publicznego w 2014r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie"  (plik pdf);

opublikowane 04.12.2013 godz. 14.24

 • Konkurs nr K-10/2014 na realizację zadania publicznego w 2014r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia" (plik pdf);

opublikowane 04.12.2013 godz. 14.22

 • Konkurs nr K-9/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą "Utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy"  (plik pdf);

opublikowane 02.12.2013 godz. 11.52

 • Konkurs nr K-8/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin"  (plik pdf);

opublikowane 29.11.2013 godz. 11.12

 • Konkurs nr K-7/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  (plik pdf);

opublikowane 29.11.2013 godz. 11:09

 • Konkurs nr K-6/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 29.11.2013 godz. 11.05

 • Konkurs nr K-5/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  (plik pdf)

  opublikowane 28.11.2013 godz. 14.48
 • Konkurs nr K-4/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf);

opublikowane 28.11.2013 godz. 14.36

 • Konkurs nr K-3/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą" (plik pdf);

           opublikowane 28.11.2013 godz. 14.14

 • Konkurs nr K-2/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  (plik pdf);

opublikowane 27.11.2013 godz. 9.52

 • Konkurs nr K-1/2014 na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf);

opublikowane 27.11.2013 godz. 9.44

 

 • K-19/2013  na realizację zadania publicznego w 2013 r. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez służących rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z miastami partnerskimi Świdnicy" (plik pdf);

          opublikowane 09.07.2013 godz. 10:06

 • K-18/2013  na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu turystyki i krajoznastwa pod nazwą „Wspieranie organizacji działan i imprez turystycznych” (plik pdf);

          opublikowane 27.06.2013 godz. 14.49

 • K-13/2013 II edycja na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf);

opublikowane 22.05.2013 godz. 15.56

 • K-17/2013  na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu organizaji wypoczynkudla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wyjazdowa dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2013” (plik pdf);

          opublikowane 16.04.2013 godz. 11.49

 • K-16/2013  na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego - VI Festiwal Reżyserii Filmowej” (plik pdf);

          opublikowane 14.01.2013 godz. 10.10

 • K-15/2013 II na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych" (plik pdf);

          opublikowane 27.02.2013 godz. 10.28

 • K-15/2013  na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych" (plik pdf);

          opublikowane 14.01.2013 godz. 10.10

          Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik pdf);

          opublikowane 5.02.2013 godz. 15.12

 • K-14/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze"  (plik pdf);

opublikowane 10.01.2013 godz. 13.44

 • K-13/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  (plik pdf);

opublikowane 09.01.2013 godz. 13.56

 • K-12/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  (plik pdf);

opublikowane 21.12.2012 godz. 13.24

 • K-11/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom"  (plik pdf);

opublikowane 14.12.2012 godz. 8.15

 • K-10/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  (plik pdf);

opublikowane 14.12.2012 godz. 8.13

 • K-9/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania promujące zdrowy styl życia"  (plik pdf);

opublikowane 14.12.2012 godz. 8.11

 • K-8/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 14.12.2012 godz. 8.09

 • K-7/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin"  (plik pdf);

opublikowane 14.12.2012 godz. 8.04

 • K-6/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  (plik pdf);

opublikowane 14.12.2012 godz. 10:18

 • K-5/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf);

opublikowane 06.12.2012 godz. 9.44

 • K-4/2013 " na realizację zadania publicznego w latach 2013-2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży"  (plik pdf);

opublikowane 06.12.2012 godz. 9.43

 • K-3/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrozonych uzależnieniami, przemocą"  (plik pdf);

opublikowane 06.12.2012 godz. 9.40

 • K-2/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie"  (plik pdf);

opublikowane 06.12.2012 godz. 9.37

K-1/2013 " na realizację zadania publicznego w 2013r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  (plik pdf)

opublikowane 06.12.2012 godz. 9.34

 • K20/2012 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem - "Program pod nazwą Debiut Gospodarczy" (plik PDF).
  opublikowane: 31.10.2012, godz. 14.17
   
 • K–19/2012  z zakresu turystyki i krajoznastwa pod nazwą „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych”. (plik PDF).
  opublikowane: 23.05.2012, godz. 14.23
   
 • K–18/2012  z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wyjazdowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 2012”. (plik PDF).
  opublikowane: 11.05.2012, godz. 14.08

 • K–17/2012  z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy”. (plik PDF).
  opublikowane: 20.04.2012, godz. 15.08
   
 • K–16/2012 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy
  pod nazwą „Wspieranie organizacji działań i imprez służących rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z miastami partnerskimi Świdnicy (plik PDF).
  opublikowane: 21.02.2012, godz. 14.09
   
 • K–14/2012 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego- V Festiwal Reżyserii Filmowej” (plik DOC).
  opublikowane: 9.01.2012, godz. 14.49
   
 • K–15/2012 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Działania wydawnicze” (plik DOC).
  opublikowane: 2.01.2012, godz. 12.49
   
 • K–13/2012 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych” (plik DOC).
  opublikowane: 2.01.2012, godz. 12.48
   
 • K–2/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą” (plik DOC).
  opublikowane: 22.12.2011, godz. 8.35
   
 • K–11/2012 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” (plik DOC).
  opublikowane: 20.12.2011, godz. 10.15

  UWAGA!
  Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że termin składania ofert na konkurs nr K–11/2012 na realizację zadania publicznego w 2012 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” został wydłużony do dnia 19 stycznia 2012 r.

  opublikowane: 05.01.2012 godz. 23.27

   
 • K-12/2012 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (plik DOC).
  opublikowane: 20.12.2011, godz. 10.14
   
 • K-8/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom” (plik DOC).
  opublikowane: 14.12.2011, godz. 15.21
   
 • K-3/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (plik DOC).
  opublikowane: 12.12.2011, godz. 12.53
   
 • K-4/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” (plik DOC).
  opublikowane: 12.12.2011, godz. 12.52
   
 • K-5/2012 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” (plik DOC).
  opublikowane: 12.12.2011, godz. 12.51
   
 • K-6/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania” (plik DOC).
  opublikowane: 12.12.2011, godz. 12.48
   
 • K-7/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” (plik DOC).
  opublikowane: 12.12.2011, godz. 12.46
   
 • K-9/2012 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania promujące zdrowy styl życia” (plik DOC).
  opublikowane: 12.12.2011, godz. 12.45
   
 • K-10/2012 na realizację zadania publicznego w latach 2012-2014 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy (plik DOC).
  opublikowane: 09.12.2011, godz. 15.30
   
 • K-1/2012 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie jadłodajni (plik DOC).
  opublikowane: 06.12.2011, godz. 15.22
   
 • K-3/2011 - II edycja "Prowadzenie jadłodajni" (plik doc);
  opublikowane 15.07.2011 godz. 14.23
 • K-18/2011 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik doc);
  opublikowane 31.05.2011 godz. 13.05

 • K-4/2011 - II edycja z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” (plik doc);
  opublikowane 27.04.2011 godz. 16.25

 • K-6/2011 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie". (plik doc);
  opublikowane 16.03.2011 godz. 14.03

 • K-16/2011 - z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pod nazwą: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” (plik doc);
  opublikowane 14.04.2011 godz. 16.25

 • K-15/2011 z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn.: "Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy". (plik doc);
  opublikowane 14.03.2011 godz. 12.43

 • K-14/2011 z zakresu kultury i sztuki pn. „Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego-IV Festiwal Reżyserii Filmowej" (plik doc);
  opublikowane 1.03.2011 godz. 17.41

 • K-9/2011 - II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania promujące zdrowy styl życia”  (plik doc);
  opublikowane 21.02.2011 godz. 10.41

 • K-13/2011 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy pn.: „Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnicy” (plik doc);
  opublikowane 7.02.2011 godz. 12.42

 • K-11/2011 z zakresu kultury i sztuki pn.: „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych” (plik doc);
  opublikowane 3.02.2011 godz. 14.27

 • K-12/2011 z zakresu kultury i sztuki pn.: „Działania wydawnicze” (plik doc);
  opublikowane 03.02.2011 godz. 14.27

 • K-9/2011 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Działania promujące zdrowy styl życia" (plik doc);
  opublikowane 4.01.2011 godz. 8.31

 • K-10/2011 z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" (plik pdf);
  opublikowane 14.12.2010 godz. 14.27

 • K-6/2011 z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie" (plik doc);
  opublikowane 13.12.2010 godz. 13.23

 • K-7/2011 z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej" (plik doc);
  opublikowane 13.12.2010 godz. 13.22

 • K-8/2011 z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" (plik doc);
  opublikowane 13.12.2010 godz. 13.21

 • K-1/2011 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu" (plik doc);
  opublikowane 09.12.2010 godz. 08.11

 • K-3/2011 z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie jadłodajni" (plik doc);
  opublikowane 08.12.2010 godz. 15.59

 • K-5/2011 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom" (plik doc);
  opublikowane 08.12.2010 godz. 12.50

 • K-4/2011 z zakresu pomocy społecznej pn. "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności" (plik doc);
  opublikowane 08.12.2010 godz. 12.45

 • K-2/2011 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"(plik doc);
  opublikowane 07.12.2010 godz. 14.13

 • K-17/2011 - z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą: „Wyjazdowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” (plik doc);
  opublikowane 27.04.2011 godz. 16.26