Menu

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

 • Konkurs nr K-18/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf)

opublikowane 23.03.2017 godz. 12.55

 • Konkurs nr K-17/2017  na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2017" (plik pdf)

  opublikowane 22.03.2017 godz. 14.20
 • Konkurs nr K-16/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. pod nazwą "Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków państwowych, środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegąjacych zwrotowi" (plik pdf)

opublikowane 10.03.2017 godz. 13.45

Informacja: dokonano zmiany ogłoszenia, z którego usunięto błednie wprowadzony zapis w dz. VII ust.2 pkt 2 lit i). 

opublikowano: 14.03.2017 godz. 14.45

 • Konkurs nr K-4/2017 II edycja na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 9.02.2017 godz.15.25 

 • Konkurs nr K-15/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej" (plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.18

 • Konkurs nr K-14/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" (plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.16
 • Konkurs nr K-13/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" (plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.15

 • Konkurs nr K-12/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" (plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.13
 • Konkurs nr K-9/2017 II edycja na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  (plik pdf);

opublikowane 25.01.2017 godz.11.10

 • Konkurs nr K-11/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  (plik pdf);
  Karta imprezy sportowej - pobierz plik doc, plik pdf

opublikowane 15.12.2016 godz. 16.35

 • Konkurs nr K-10/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  (plik pdf);
  Karta sportowa klubu - pobierz plik doc, plik pdf

opublikowane 15.12.2016 godz. 16.30

 • Konkurs nr K-9/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  (plik pdf);

opublikowane 13.12.2016 godz.15.40

 • Konkurs nr K-8/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  (plik pdf);

opublikowane 13.12.2016 godz.15.35

 • Konkurs nr K-7/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  (plik pdf);

opublikowane 13.12.2016 godz.15.30

 • Konkurs nr K-6/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  (plik pdf);

opublikowane 13.12.2016 godz.15.25

 • Konkurs nr K-5/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "   (plik pdf); dodatkowy komunikat - pobierz plik pdf

opublikowane 5.12.2016 godz.15.27

 • Konkurs nr K-4/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  (plik pdf);

opublikowane 5.12.2016 godz.15.25

 • Konkurs K-3/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie"  (plik pdf);

opublikowane 5.12.2016 godz. 15.23

 • Konkurs nr K-2/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  (plik pdf);

opublikowane 5.12.2016 godz. 15.22

 • Konkurs nr K-1/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  (plik pdf)

  opublikowane 5.12.2016 godz. 15.19

 

Wzory dokumentów do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. wzór oferty (plik DOC)
 2. wzór sprawozdania (plik DOC)
 3. wzór umowy (plik DOC)