Menu

Projekty realizowane w Świdnicy w latach 2007-2013


Tytuł: „Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej”.
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 8 064 210, 09 PLN.
Wysokość dotacji: 5 472 146,46 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Po 44 latach w Świdnicy odbudowana zostanie wieża ratuszowa, która przywróci styl
i charakter staromiejskiej zabudowie świdnickiego Rynku. Zabytkowa część miasta, stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców jak i licznych turystów.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.pikgroup.pl/wieza/
Tytuł: „Przebudowa rewaloryzacyjno-remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ulicy Łukowej”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 547 319, 92 PLN.
Wysokość dotacji: 1 670 682,91 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt odmienił dotychczas zaniedbaną ulicę Łukową, poprawił jej estetykę, zmienił charakter przestrzenny tej części miasta oraz zwiększył jej atrakcyjność poprzez utworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom Na deptaku pojawiła się: fontanna, klomby z kwiatami oraz ławeczki.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http: //www.przebudowa.swidnica.pl/lukowa/
Tytuł: „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 5 539 370,18 PLN.
Wysokość dotacji: 2 644 782,02 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Zakończono przebudowę budynku przy ul. Długiej 33 z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Utworzone Centrum będzie wspierało współpracę między lokalnymi organizacjami pozarządowymi i tworzyło przyjazne warunki dla powstania nowych tego typu organizacji. Ponadto, realizacja projektu zmieniła dotychczasową funkcję obiektu oraz poprawiła estetykę ulicy Długiej.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.pikgroup.pl/dluga/
Tytuł: „Przebudowa-zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami Świdnicy,,
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 048 122, 91 PLN.
Wysokość dotacji: 1 421 639, 71 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt polegał na przebudowie i zagospodarowaniu Placu Jana Pawła II, który został utwardzony kostką granitową. Przebudowie uległy drogi dojazdowe oraz powstały nowe miejsca parkingowe i chodniki. Podświetlone zostały schody kamienne z cytatami Papieża Jana Pawła II z pielgrzymek. Ustawiono stylizowane ławeczki, nasadzono zieleń i zamontowano oświetlenie. Dominującym obiektem małej architektury w przyszłości będzie pomnik Jana Pawła II.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Tytuł: „Remont elewacji frontowej i klatki schodowej budynku przy ul. Kotlarskiej 22 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła110 415, 73 PLN.
Wysokość dotacji: 69 895, 80 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu był remont budynku przy ulicy Kotlarskiej 22. Prace remontowe obejmowały: elewację frontową, klatkę schodową. W ramach tych prac wykonano: roboty rozbiórkowe, impregnację tynków, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, obróbki blacharskie z blachy miedzianej, wymianę tynków, stolarkę okienną, roboty ślusarskie, malarskie i instalację odgromową.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Tytuł: „Remont elewacji frontowej i dachu budynku Rynek 41 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 463 803, 01 PLN.
Wysokość dotacji: 211 423,59 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu był remont starej kamienicy w centrum miasta Rynek 41. Remont obejmował odnowienie elewacji frontowej oraz remont dachu. W ramach prac budowlanych wykonano: impregnację i wymianę tynków, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, remont cokołu, obróbki blacharskie, stolarkę okienną i drzwiową, prace malarskie i montaż instalacji odgromowej. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy estetyki Rynku oraz poprawiły warunki lokalowe i bezpieczeństwo mieszkańców.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Tytuł: „Remont elewacji frontowej budynku Rynek 42 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła188 719, 56 PLN,
Wysokość dotacji: 118 034,21 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu był remont części bloku śródrynkowego Rynek 42. Remont obejmował odnowienie elewacji frontowej. W ramach prac budowlanych wykonano: impregnację i poprawienie tynków i cokołu, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, obróbki blacharskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace malarskie. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy estetyki Rynku oraz tkankę urbanistyczno - architektoniczną miasta.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Tytuł: „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą woj. 382 i ul. Stęczyńkiego w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Działania 3.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu dla Świdnicy wyniosła 7 519 019, 30 PLN,
Wysokość dotacji: 3 507 131, 92 PLN pochodził0 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Inwestycja miała za zadanie zaktywizowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż północnej granicy miasta pozostających w zasobach miasta i gminy Świdnica. W ramach prac wykonano część drogi, w tym jezdnie, skrzyżowania, zatoki autobusowe, zjazdy, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe z odwodnieniem oraz uzbrojeniem terenu w sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz poprowadzono linię kablową zasilającą przepompownie ścieków sanitarnych.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.powiat.swidnica.pl/   (obejrzyj film wmv)

Tytuł: „Przebudowa placu Św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania 3.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 9 891 701, 14 PLN,
Wysokość dotacji: 4 324 592,50 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Realizacja inwestycji poprawiła dostępność do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zrealizowany projekt zapewnia komfort i bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, poprawia „czytelność” i przepustowość skrzyżowania, usprawnia obsługę komunikacji zbiorowej. Zwiększono o 40 ilość miejsc parkingowych oraz zmodernizowano 1,08 km dróg. Utworzone tereny zielone służą mieszkańcom zapewniając im wypoczynek i rekreację. Przebudowa placu poprawiła w znacznym stopniu estetykę ważnego centrum komunikacyjnego miasta stanowiącego połączenie lokalnych dróg z siecią dróg krajowych.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.przebudowa.swidnica.pl
Tytuł: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”.
Źródło: Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20138. Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 1 300 788, 00 PLN
Wysokość dotacji: 1 049 142, 77 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin świdnickich , w których z racji niepełnosprawności, bądź niskiego dochodu istnieje zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Istotą projektu jest nabywanie i doskonalenie umiejętności informatycznych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich aktywności społecznej. Projekt będzie realizowany przez okres 8-miu lat. W projekcie weźmie udział 167 rodzin z terenu Świdnicy, które będą korzystały z użyczonego im przez Gminę Miasto Świdnicę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu. Gmina Miasto Świdnica zapewniać będzie serwisowanie sprzętu i opłacać dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.
Tytuł: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”.
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
Wartość projektu: planowany całkowity koszt realizacji projektu - 30.546.072,39 PLN, w tym: Gmina Miasto Świdnica 18.658.089,42 PLN.
Wysokość dotacji:planowane dofinansowanie na realizację projektu ogółem - 22.699.518,28 PLN, w tym: Gmina Miasto Świdnica 13.910.294,46 PLN.
Opis: Realizacja projektu ma na celu wykonanie prac termo modernizacyjnych, które pozwolą na oszczędzanie energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmie docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poprawę oświetlenia i usprawnienie instalacji grzewczych.
W projekcie biorą udział: Gmina Miasto Świdnica – lider projektu, Gmina Świdnica, Gmina Jawor, Gmina Świebodzice, Powiat Świdnicki. Projekt obejmuje termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej tj. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalne, domy kultury, biblioteki. W Świdnicy wyremontowane zostaną następujące placówki: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.


Tytuł: „Dolnośląski Szlak UNESCO”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytetu 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działania6.4 Turystyka kulturowa
Wartość projektu: Całkowity koszt projektu wyniósł 209 048, 00 PLN
Wysokość dotacji: 135 881,20 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W ramach projektu, wypromowano Dolnośląski Szlak UNESCO. Projekt realizowany był w wybranych polskich miastach posiadających własne obiekty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO tj.: Toruń, Zamość, Kraków, Wieliczka, Wrocław. Kampania informacyjna w poszczególnych miastach objęła: prezentację etiudy filmowej przedstawiającej walory czterech dolnośląskich zabytków, spektakl teatralny pt.„Mądry tak nie podróżuje…”, oparty na tekście Christiana Czepki „Podróż szwedzka”, w którym wystąpili artyści Starego Teatru oraz Piwnicy pod Baranami. Ścieżkę edukacyjną skierowana była do młodzieży licealnej. Powstała prezentacja multimedialna i wystawa planszowa przedstawiająca trzy zabytki Dolnośląskiego Szlaku UNESCO.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Tytuł: „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”.
Źródło: Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu dla Świdnicy wynosi 271 567, 18 PLN.
Wysokość dotacji: 230 832, 10 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizowany był w partnerstwie różnego szczebla samorządów i organizacji pozarządowych z terenu pięciu województw: wielkopolskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. Gmina Miasto Świdnica była jednym z partnerów. W wyniku realizacji projektu powstanie południowo-zachodni Szlak Cysterski – sieciowy produkt turystyczny przebiegający przez główne korytarze tranzytowe związane z EURO 2012. Szlak przebiega w pobliżu najbardziej wartościowych i najciekawszych zabytków Dolnego Śląska.
W ramach projektu w Świdnicy przy Pl. Wojska Polskiego powstał parking samochodowy na 26 miejsc, wraz z nowoczesnym obiektem sanitarnym – toaletą, a także kiosk multimedialny przy dawnym Pałacu Opatów Cysterskich (Miejska Biblioteka Publiczna) oraz promocyjne oznakowanie drogowe znakami typu e-22.
Stan zaawansowania: Projekt zrealizowany.
Więcej informacji na stronach: www.turystyka.dolnyslask.pl
Tytuł: „Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID)”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne), Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.
Wartość projektu: Całkowity koszt projektu wyniósł 1 297 860,85 PLN
Wysokość dotacji: Dotacja wyniosła 1 083 247, 57 PLN i pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizowany był w partnerstwie Gminy Miasto Świdnica z Powiatem Świdnickim. W realizację projektu zaangażowane zostały: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Referat Świadczeń Rodzinnych, Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Referat Spraw Społecznych. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Świdnicy i Powiatu korzystający ze świadczeń systemu pomocy społecznej, w tym osoby starsze i niepełnosprawne. mające utrudniony dostęp do usług jednostek pomocowych. Projekt przyczynił sie do rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego. Utworzony jednolity system ułatwi pracę instytucji, jednostek samorządu terytorialnego szczebla miejskiego i powiatowego wydających dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia z zakresu pomocy społecznej. System pozwoli skonsolidować informacje o osobach korzystających z pomocy społecznej, ograniczy liczbę wydawanych zaświadczeń i umożliwi wydawanie zaświadczeń cyfrowych. Zmniejszy biurokrację i czas oczekiwania klienta na wydanie decyzji.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Tytuł: „Rynek bez granic".
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze Środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniósł 136 646, 16 PLN.
Wysokość dotacji: 109 758, 12 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt polegał na organizacji cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się w Świdnicy i zaprzyjaźnionym Trutnovie. Działania projektowe prowadzone były w roku 2009. Ważnym elementem projektu był zakup 48 sztuk strojów, w tym 24 komplety strojów damskich i męskich krakowskich i 24 komplety damskich i męskich ułańskich. Stroje te przeznaczone zostały dla młodzieżowych amatorskich zespołów tanecznych "KRĄG" i "JUBILAT" działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury. Imprezy zrealizowane w Trutnovie, w których uczestniczyli Świdniczanie to: Trutnovskie Muzyczne Lato, Dni Dziedzictwa Europejskiego i Małe Dni Adwentowe. Imprezy w Świdnicy, w których brali udział Czescy partnerzy to: Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dni Gór, Jarmark Bożonarodzeniowy pn. „Świdnicka Kolęda”.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.Tytuł: „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza”
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 2.Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki.
Wartość projektu: Wartość projektu dla Świdnicy wyniosła 791 228,00 PLN
Wysokość dotacji: 672 543,80 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opis: Projekt realizowany był przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego: Bardo, Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle, Czeska Skalica, Prerov. Celem projektu było podjęcie przez wszystkich partnerów identycznych działań promocyjnych wykorzystujących opracowany system identyfikacji wizualnej. Działania promocyjne projektu „Citywalk” miały zachęcać do odwiedzenia naszego miasta. Wszystkie uczestniczące w projekcie gminy prezentują swoje trasy na jednym wspólnym portalu internetowym, w ramach którego funkcjonują podstrony o każdym z miast i każdej trasie. Na trasach znajdują się tablice zawierające opis historii i szczegółowe dane prezentowanych zabytków. Trasy miejskie zostały tak wytyczone, aby turyści mogli w sposób interesujący zapoznać się z historią miasta i regionu - dziedzictwem kulturowym tej części Europy. Ponadto partnerzy projektu uczestniczyli w ważniejszych targach turystycznych w Czechach, Polsce i w Niemczech.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: www.citywalk.info
www.umwd.dolnyslask.pl
Tytuł: „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 2.Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu dla Świdnicy wyniosła 725 600, 00 PLN.
Wysokość dotacji: 616 760, 00 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizowany był przez 9 partnerów: Kłodzko, Gmina Stoszowice, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Miasto Jaroměř, Králíky, Zlaté Hory i Komitet Utrzymywania Pamięci o Wojnie Roku 1866 z Hradec Králové. Obejmował działania mające na celu utworzenia wspólnego transgranicznego produktu pn.: rekonstrukcje historyczne. Każdy z partnerów organizował u siebie inscenizację historycznych bitew. Stowarzyszenia i grupy historyczne każdego z partnerów zostały doposażone w umundurowanie i uzbrojenie. U każdego z partnerów zorganizowane zostały żywe lekcje historii w szkołach, przedstawiające historię walk toczących się na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz historię fortyfikacji. Lekcje były prowadzone przez członków grup rekonstrukcji historycznych ubranych w mundury żołnierskie z epoki i wyposażonych w repliki historycznego uzbrojenia. Spora uwaga w projekcie poświęcona została promowaniu i podtrzymywaniu historii i tradycji obszarów przygranicznych. Wspólnie wyprodukowano film edukacyjno-promocyjny dotyczący rekonstrukcji historycznych, opracowano materiały informacyjne, przeprowadzono promocję w mediach.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronie:http://www.umwd.dolnyslask.pl
Tytuł: „Tacy sami – Świdnica i Trutnov”.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 89 051, 52 PLN.
Wysokość dotacji: 75 693, 79 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt wspierał przedsięwzięcia krzepiące tożsamość i tradycje dwóch wspólnot partnerskich z Polski i z Czech. W ramach projektu organizowane były komplementarne imprezy kulturalne w Świdnicy i Trutnovie w latach 2010-2011. Głównym celem projektu było rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania rzemiosła, zaprezentowanie bogactwa rękodzieła oraz amatorskiej twórczości artystycznej. Imprezy realizowane w Trutnovie, w których udział wzięli Świdniczanie to: Jarmark Trutnowski, Trutnowskie Dni Gór i Fotomaraton. Natomiast w Świdnicy Czesi brali udział w następujących wydarzeniach: Dni Gór, Fotomaraton, Festiwal Teatru Otwartego, Jarmark Bożonarodzeniowy pn.” Świdnicka Kolęda”.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Tytuł: „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty".
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 128 905, 28 PLN
Wysokość dotacji: 109 568, 43 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt będzie wspierał działania na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej Polski
i Czech. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy edukacyjno-kulturalne krzepiące tożsamość i tradycje mieszkańców pogranicza. Świdnica w latach 2011 i 2012 będzie obchodzić trzy ważne 250-lecia: zdobycie Twierdzy Świdnickiej przez Austriaków (1761), powstanie Fleszy Nowomłyńskiej (1761), zdobycie Twierdzy Świdnickiej przez Prusaków (1762). Wydarzenia te miały duże znaczenie dla rozwoju miasta. Imprezy kulturalne i edukacyjne będą prowadzone przez członków stowarzyszeń historycznych, prezentujących mundury oraz repliki broni z epoki. Mieszkańcom przypomniana zostanie historia pogranicza polsko-czeskiego oraz znaczenie obiektów architektury obronnej. Dla upamiętnienia zaistniałych wydarzeń wybita zostanie moneta okolicznościowa. Ważnym elementem projektu będzie pielęgnowanie tożsamości lokalnej i rozwijanie w społeczeństwie potrzeby dbałości o zabytki. Zostaną zorganizowane akcje sprzątania miejsc historycznych oraz powstanie mini replika Fleszy Nowomłyńskiej z okresu jej świetności.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.Tytuł: „Indywidualizacja-sposób na sukces ucznia”.
Źródło: Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt systemowy.
Wartość projektu: Całkowity koszt projektu wynosi 584 284, 90 PLN.
Wysokość dotacji: 584 284, 90 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis: Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz wychowania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica. W okresie trzech semestrów szkolnych począwszy od 1 września 2011r. zostanie przeprowadzone ok.7000 tys. godzin dodatkowych zajęć: specjalistycznych dla uczniów, u których zdiagnozowano określone problemy i którzy wymagają indywidualnego podejścia np. problemy w czytaniu i pisaniu, zaburzenia mowy, wady postawy, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych. W projekcie zadbano też o zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w określonych dziedzinach np. w obszarze języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych czy uzdolnionych tanecznie. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w rozmaite pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i przyrządy gimnastyczne. W projekcie weźmie udział ok. 900 uczniów i uczennic z klas I-III.
Stan zaawansowania: Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2011-31.03.2013Tytuł: „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 23 287 788,04 PLN,
Wysokość dotacji: 13 682 394,21 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Budowane Centrum Przesiadkowe w Świdnicy będzie pełnić funkcję węzła przesiadkowego dla mieszkańców Świdnicy i całego regionu. Realizacja projektu w znacznym stopniu poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżnych korzystających z transportu zbiorowego oraz estetykę w centrum miasta.
Projekt podzielony został na III etapy:
etap I – „Przebudowa i rewaloryzacja budynku dworca kolejowego i ul. Dworcowej w Świdnicy”
etap II – „Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Świdnicy”
etap III – „Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi dworca PKP w Świdnicy”
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.
 Tytuł: „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy”
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 624 012,55 PLN.
Wysokość dotacji: 404 382,82 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt polega na rewaloryzacji terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy. Z nawierzchni placu planowane jest usuniecie elementów szpecących. Przewiduje się utrzymanie istniejących na placu ciągów komunikacji pieszej. Projekt zakłada całkowitą wymianę nawierzchni istniejących, wprowadzenie nowych elementów małej architektury, wymianę instalacji odwadniającej oraz elektrycznej jak również zabezpieczenie pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego. Przewiduje sie wprowadzenie na plac nowych funkcji tj. informacyjnej oraz ekspozycyjnej. Zaplanowane prace przyczynią się do poprawy estetyki w centrum miasta.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji: (pdf), www.bghgroup.com.pl/franciszkanskaTytuł: „Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap I - elewacje budynków ul. Wewnętrzna 1,3,5 oraz Rynek 41, 42 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 163 862,04 PLN.
Wysokość dotacji: 74 815,79 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W wyniku realizacji inwestycji wyremontowane zostaną elewacje frontowe budynków przy ulicy Wewnętrznej 1,3,5 oraz elewacje podwórzowe budynków Rynek 41, 42 w Świdnicy. Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych tj.: impregnacja i wymiana tynków, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, remont cokołów, obróbka blacharska, stolarka okienna i drzwiowa i prace malarskie. Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy estetyki Rynku oraz poprawi warunki lokalowe i bezpieczeństwo mieszkańców w/w kamienic.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Tytuł: "Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy"
Źródło: Projekt zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 150 634,74 PLN.
Wysokość dotacji: 102 475,80 PLN pochodziła  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt obejmował organizację jednej edycji cyklicznego święta pn. „Święto Dzika” organizowanego w dniach 22-23 czerwiec 2013 r. Ideą Projektu było uzupełnianie przedsięwzięć infrastrukturalnych, realizowanych przy wsparciu środków priorytetu „Miasta”, odpowiednimi przedsięwzięciami społecznymi, integrującymi lokalną społeczność. Pierwszym dniem imprezy pn. „Święto Dzika” był - Dzień Myśliwski. W Rynku zorganizowano „wioskę myśliwską”, w której odbywały się m.in.: prezentacje kół myśliwskich, zawody strzeleckie i zabawy dla najmłodszych. Odbyła się także degustacja potraw myśliwskich. W drugim dniu imprezy zorganizowano  - Dzień Rycerski. W tym dniu przeprowadzono następujące działania: przemarsz bractw rycerskich, turnieje rycerskie, pokazy uzbrojenia i strojów z epoki koncerty muzyczne, pokazy tańców oraz pokazy rzemiosła artystycznego.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.Tytuł: „Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrynkowego i więzy ratuszowej w Świdnicy”.
Źródło: Projekt zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 755 261,82 PLN.
Wysokość dotacji: 528 607,75 PLN pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Wieża ratuszowa pełni  funkcje punktu obsługi ruchu turystycznego w mieście i regionie. Oprócz funkcji związanych z obsługa informacyjną turystów wieża ratuszowa stanowi  miejsce licznych, bezpłatnych dla odwiedzających, ekspozycji obrazujących historie i współczesność Miasta. Projekt zakłada zakup wyposażenia wieży ratuszowej tj.: mebli, sprzętu ekspozycyjnego, oświetleniowego, komputerowego i urządzeń elektronicznych.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji: www.wieza.swidnica.plTytuł: „Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I – Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami.”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 3 - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 - „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 4 515 527,65 PLN.
Wysokość dotacji: 2 927 080,79 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Inwestycja miała na celu przedłużenie ciągu komunikacyjnego od ronda na ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, poprzez ulice Sprzymierzeńców/Polna Droga w kierunku ul. Wałbrzyskiej. Po przebudowie wiaduktu znacznie poprawiło się połączenie ul. Wałbrzyskiej z ul. Śląską, a tym samym powstały nowe możliwości transportowe na kierunku Dzierżoniów - Wałbrzych z ominięciem centrum miasta a także zdecydowanie poprawiły się warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.
Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, tj. zalew nad Potokiem Witoszówka.
Stan zaawansowania: Zakres rzeczowy zakończono, rozliczenie dotacji z Urzędem Marszałkowskim w trakcie realizacji.

Więcej informacji: http://przebudowa.swidnica.pl/polna_droga


 Tytuł: „
Świdnicki GRYF i Trutnowski SMOK”.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013.
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła  108 994,32 PLN (27 248,58 EUR). 
Wysokość dotacji: 103 576,6  PLN (25 894,15 EUR) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica (PL) przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Miasto Trutnow przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Trutnov– město draka“. Projekt polega na prowadzeniu wspólnych imprez kulturalnych i edukacyjnych na rzecz rozwoju i współpracy transgranicznej PL-Cz. W Świdnicy przewidziano 3 imprezy kulturalno-edukacyjne: Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych, Świdnicka Gryfiada, Święto Latawca-Dragonalia oraz szereg warsztatów tematycznych z zakresu modelarstwa, plastyki, muzyki i teatru. Świdniczanie uczestniczą w imprezach w Trutnowie: korowód – Parada Smoków; festyn z okazji „Wejścia smoka na wieżę Ratuszową”, impreza z okazji „Zejścia smoka z wieży Ratuszowej”. Działania projektowe są oparte o legendy, baśnie i historię miast oraz wspólne dzieje i losy m.in. Księżniczki Świdnickiej Anny, królowej Czech i Cesarza Karola
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Więcej informacji:  www.mdk.swidnica.plTytuł:
Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”.
Źródło: Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi  446 340,00 PLN (wkład Świdnicy w realizację projektu 206 324,00 PLN). 
Wysokość dotacji: 175 375,00 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt zrealizują dwa miasta partnerskie Świdnica i Trutnov. Zakłada on wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu będzie nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi , wzmocnienie rangi miejskich przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywizacją środowisk biznesowych. Ekonomia odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę, dlatego też realizacja projektu poprawiającego warunki współpracy i intensyfikujące kontakty gospodarcze między przedsiębiorcami z Polski i z Czech nabiera szczególnego znaczenia.
Trutnov przyjął w projekcie rolę partnera wiodącego. Zgodnie z założeniami projektu Świdnica w latach 2013-2015 przeprowadzi następujące działania:

  • przygotuje i zorganizuje dwie gale promujące przedsiębiorczość pn.”Świdnickie Gryfy”;
  • przygotuje przewodnik po biznesie zawierający dane firm chętnych do współpracy transgranicznej;
  • zorganizuje spotkanie kooperacyjne polskich i czeskich firm oraz samorządów gospodarczych i terytorialnych;
  • umożliwi świdnickim przedsiębiorcom udział w polsko-czeskiej wystawie produktów regionalnych w Trutnowie i spotkaniach przedsiębiorców w Czechach;
  • przeprowadzi działania promocyjne i informacyjne dotyczące projektu.
     

Projekt skierowany będzie głównie do przedsiębiorców i osób działających w biznesie na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, w tym członków izb i stowarzyszeń gospodarczych, przedstawicieli instytucji publicznych ukierunkowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz mieszkańców Świdnicy i Trutnowa.

Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

 


 

Tytuł: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojskowym - etap I"
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 3 891 450,70 PLN
Wysokość dotacji: 3 297 278,10 PLN pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W IV kwartale 2014 roku zakończone zostały prace remontowo - modernizacyjne budynku B Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy. W ramach zrealizowanego projektu kompleksowo przebudowano budynek B szkoły oraz zagospodarowano teren wokół obiektu. Przeprowadzony został remont elewacji budynku B wraz z salą gimnastyczną, wymianą okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i oddymiania. W wyniku przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych, obiekt przystosowano do bezpiecznego oraz komfortowego użytkowania przez osoby z dysfunkcją ruchu. Poza wykonanymi pracami infrastrukturalnymi, szkoła kompleksowo wyposażona została w sprzęt informatyczny, służący dydaktyce oraz aparaty biurowe i meble szkolne. Zrealizowane działania zdecydowanie poprawiły funkcjonalność obiektu służącego uczniom, nauczycielom oraz pracownikom jednostki, a wykonane prace nadały placówce nową jakość oraz przyczyniły się do rozwoju zdegradowanego obszaru powojskowego, w obrębie którego
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.

Więcej informacji: http://www.bghgroup.com.pl/SP8


Tytuł: „Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojskowym ul. Ułańska w Świdnicy”
Źródło: Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 293 317,73 PLN
Wysokość dotacji: 1 944 654,27 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W ramach projektu wybudowano : boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, strefę rekreacyjną dla seniorów z elementami małej architektury i zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń fizycznych.Powstały: parking dla samochodów osobowych, platforma rekreacyjna przeznaczona dla komunikacji pieszo-rowerowej z ławkami, miejsce segregacji odpadów stałych oraz zagospodarowanie terenu w zieleń.
Stan zaawansowania: Projekt zakończono.

Więcej informacji: http://przebudowa.swidnica.pl/ulanska


 

Tytuł: "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"
Źródło: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wartość projektu: 2.999.994,00 PLN, wartość dotacji 90% tj.: 2.699.994,60 PLN, w tym wkład Gminy Miasto Świdnica 30.913,07 PLN.
Okres realizacji: lata 2013-2015
Obszar realizacji: 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej
Opis: Celem projektu jest opracowanie dokumentów mających na celu dalszą integrację
i zaciśnięcie współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego
i zintegrowanego rozwoju obszaru  funkcjonalnego. Główne działania projektu to:
- Opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej",
- Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW",
- Opracowanie "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".
Sporządzone dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Więcej informacji:
  http://aglomeracja-walbrzyska.pl/o-projekcie
Tytuł: "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap II"
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 2 216 332,21 PLN
Wysokość dotacji: 1 875 529,72 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Skutecznie wykorzystując możliwości pozyskania środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, dedykowanych na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych, jeszcze w IV kwartale 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ulicy Kliczkowskiej, na odcinku od ul. Kopernika do ul. W. Witosa. W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów. W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, a przede wszystkim przebudowana zostanie część skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Kopernika. Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2015 roku.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Więcej informacji: http://www.bghgroup.com.pl/kliczkowska_II


Tytuł: "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap I"
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”),
Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 3.266.273,00 PLN
Wysokość dotacji: 2.771.209,10 PLN pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Dzięki kolejnemu sukcesowi Gminy Świdnica w aplikowaniu o środki pomocowe z z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, rozpoczęto prace w zakresie dalszej przebudowy ulicy Kliczkowskiej - na odcinku od ul. W. Witosa do ronda przy zbiegu z ulicą Wrocławską. Projekt jest kontynuacją, rozpoczętego w IV kwartale 2014 roku, Etapu II.
W wyniku realizacji obu zadań nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów, połączy skrzyżowanie ulic Kliczkowskiej i Kopernika z ulicą Wrocławską. Podobnie jak w Etapie II, również w wyniku tej części inwestycji powstaną nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Równolegle z uruchomieniem prac w zakresie Etapu I, kontynuowane są roboty w ramach Etapu II. Dzięki możliwości zrealizowania obu projektów, na całym odcinku ulicy Kliczkowskiej – pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kopernika oraz ulicą Wrocławską, przywrócona zostanie do użytkowania ważna arteria komunikacyjna, która skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach przemysłowej części miasta, co istotnie przyczyni się do polepszenia jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, poprzez przejęcie istotnej części ruchu drogowego.
Możliwość kompleksowej realizacji obu etapów z wykorzystaniem środków pomocowych przyznanych Świdnicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 należy uznać za wielki sukces Gminy.
Wykonanie inwestycji w zakresie obu uruchomionych etapów, realnie wpłynie na poprawę jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, co skutkować będzie również zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2015 roku.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.
Więcej informacji: http://www.bghgroup.com.pl/kliczkowska_I/


Tytuł: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 65 190,00 PLN
Wysokość dotacji: 55 411,50 PLN pochodzić będzie z Funduszu Spójności.
Opis: W ramach projektu opracowany zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej, a także stworzona zostanie baza danych pozwalająca na ocenę gospodarki energią w naszym mieście oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników oraz kampania informacyjna i promocyjna.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym pozwalającym ubiegać się o środki finansowe z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na realizację zadań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a także ograniczenie niskiej emisji m.in. poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła na ekologiczne, rozwój energooszczędnego transportu oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: III kwartał 2015 roku.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.