Menu
Tytuł: „Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy w kierunku Wrocław – Dzierżoniów”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 5 482 861, 52 zł.
Wysokość dotacji:  3 930 519, 27 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt objął przebudowę ul. Towarowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przełożeniem kolidującego uzbrojenia(energetycznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego) oraz budowę kolektora sanitarnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopernika, a skrzyżowaniem z ul. Westerplatte, projekt obejmował również budowę ronda (włączenie w ul. Westerplatte).
 
Tytuł: „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w Świdnicy”
Źródło Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 8 438 908, 25 PLN.
Wysokość dotacji: 5 986 402, 24 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt obejmował wykonanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy K. Wielkiego - w ciągu drogi powiatowej nr 3396D (ulice Łukasińskiego, Kazimierza Wielkiego) wraz z budową ronda. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1265 m, klasa drogi Z1/2. W projekcie przewidziano również budowę i przebudowę włączeń, wyjazdów i zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, budowę oświetlenia oraz przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
 
Tytuł: „Połączenie dróg Nr 382 i 3396D – aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta
i gminy Świdnica (etap I)”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. J
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 5 300 314, 95 PLN.
Wysokość dotacji: 3 173 327, 85 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt obejmował wykonanie dokumentacji i budowę I etapu drogi, która docelowo połączy drogę wojewódzką nr 382 i powiatową nr 3396D. Wykonano też: chodniki, ścieżkę rowerową (od skrzyżowania z ulicą K. Wielkiego do linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica), kanalizację sanitarną z włączeniem do kolektora w okolicach ul. Komunalnej oraz budową kanalizacji deszczowej. Długość odcinka wybudowanej drogi wynosi 1070 mb
a szerokość 7mb.
 
Tytuł: „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów.
Koszt projektu: wartość wyniosła 1 253 292, 00 PLN.
Wysokość dotacji: 1 065 296, 00 PLN pochodziło ze środków w/w funduszu.
Opis: Celem głównym projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu samorządowym. Ważnym elementem projektu było także wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności UM i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica. Projekt zakładał m. in. przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego, podstaw obsługi pakietu MS Office, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania projektami oraz studiów podyplomowych.         
 
Tytuł: „Partnerstwo miast Europy Środkowej ku skutecznej mobilności pracowników”.
Źródło: Projekt zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejskiego Roku Mobilności: Pracowników.
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 479 700, 00 PLN.
Wysokość dotacji:, z czego 405 732, 60 PLN pochodziło z dotacji w/w funduszu.
Opis: Celem projektu było promowanie mobilności pracowników w Europie Centralnej, poprzez wymianę doświadczeń budowanie dobrych praktyk, bezpośrednie spotkania pracowników i pracodawców, współpracę samorządów lokalnych z jednostkami rynku pracy. Ważnym elementem projektu było również informowanie obywateli o prawach pracowników do swobodnego przepływu oraz o instrumentach wspomagających mobilność obywateli w Unii Europejskiej. Był to pierwszy duży, międzynarodowy projekt realizowany przez Świdnicę wspólnie z jej miastami partnerskimi z Czech i Węgier.
 
Tytuł: „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Tytuł: „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Społecznego”.
Tytuł: „Nasza Europejska Szkoła” przygotowanie szkolnych koordynatorów projektów edukacyjnych UE”.
Tytuł: „Kompetentny urzędnik – szansą dla rozwoju lokalnego”.
Źródło: Projekt finansowany z funduszu złotowego Unii Europejskiej zwanego – counterpart funds (CPF).
Koszt projektu: Ogólny koszt 4 projektów wyniósł 54 645, 00PLN.
Wysokość dotacji: Uzyskane dofinansowanie na 4 projekty szkoleniowe wyniosło 46 945, 00 PLN.
Opis: Przeprowadzone szkolenia pozwoliły na przygotowanie wykwalifikowanej kadry pozyskującej środki zewnętrzne. Projekty przygotowały urzędników i nauczycieli do przygotowywania projektów, monitorowania i rozliczania pozyskanych funduszy z UE. Celem projektów było utworzenie w Urzędzie Miejskim 17-osobowej grupy wykwalifikowanej kadry urzędników, którzy będą w profesjonalny sposób wykorzystywać możliwości, jakie daje przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Grupa ta uzyskała kompetencje poprzez uczestnictwo w intensywnych warsztatach szkoleniowych, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kreowania pomysłów, przygotowywania wniosków i zarządzania projektami strukturalnymi.
 
Tytuł: „Profilaktyka uzależnień przez Sport”.
Źródło: Projekt zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską akcji EYES 2004.
Koszt projektu: Jego wartość wyniosła 211 894, 38 PLN.
Wysokość dotacji, z czego 105 551, 60 PLN pochodziło ze środków w/w funduszu
Opis: Projekt polegał na organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które odbywały się na boiskach szkolnych, a prowadzili je nauczyciele wychowania fizycznego oraz policjanci z przygotowaniem pedagogicznym, sportowym i profilaktycznym. W ramach projektu prowadzone były m.in. warsztaty dla nauczycieli oraz liderów młodzieżowych, których realizatorem było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA".