Menu

Poprzez nowelizację ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie gminy w Polsce zobowiązane zostały do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmnej 50% wagowo.

Poziomy, które gminy muszą natomiast osiągną w poszczególnych latach wyglądają nastepująco:

 • rok 2012 - 10 %
 • rok 2013 - 12 %
 • rok 2014 - 14 %
 • rok 2015 - 16 %
 • rok 2017 - 20 %
 • rok 2018 - 30 %
 • rok 2019 - 40 %
 • rok 2020 - 50 %

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła na gminy będą nakładane kary pieniężne - dlatego selektywna zbiórka odpadów jest naszą wspólną sprawą - lepiej przecież wydatkować środki publiczne np. na remonty dróg, place zabaw czy imprezy kulturalne niż na kary za słabe wyniki selektywnej zbiórki odpadów.

 

Selektywna zbiórka odpadów Świdnicy w latach ubiegłych ...

Dotychczas obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki na nieruchomości, czyli wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki, segregowanie odpadów oraz zapewnienie ich odbioru był zadaniem, które powinien w całości realizować właściciel nieruchomości. Efekty działań w zakresie selektywnej zbiórki przedstawiamy poniżej.

Rok 2008

 • papier i makulatura - 35,27 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 46,68 ton/rok
 • opakowana ze szkła - 138,23 ton/rok

Łącznie w roku 2008 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 402,34 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 6,72 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2009

 • papier i makulatura - 71,77 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 87,09 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 123,68 ton/rok

Łącznie w roku 2009 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 282,54 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 4,7 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2010

 • papier i makulatura - 82,92 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 60,57 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 118/12 ton/rok

Łącznie w roku 2010 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 261,62 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 4,4 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2011

 • papier i makulatura - 105,8 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 96,5 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 144,7 ton/rok

Łącznie w roku 2011 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 347 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 5,8 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2012

 • papier i makulatura - 38,26 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 42,61 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 148,2 ton/rok

Łącznie w roku 2012 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 220,18 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 3,7 kg selektywnie zebranych odpadów.

 

Taki poziom dotychczasowego zaangażowania właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów powoduje, że Świdnica zajmuje jedno z ostatnich miejsc w województwie dolnośląskim pod względem ilosci selektywnie zebranych odpadów. Z ogólnodostępnych danych wynika bowiem, że już w roku 2009 w całym województwie dolnośląskim poziom selektywnej zbiórki odpadów wynosił 9,24 kg/mieszkańca. Aby dorównać do najlepszych wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć efektywność selektywnej zbiórki, a tym samym zwiększyć ilość selektywnie zbieranych odpadów.

Ponieważ zmiany w przepisach prawa dają obecnie gminom większą możliwość w organizacji selektywnej zbiórki na ich terenach, postanowiliśmy wykorzystać tą szansę i od 1 lipca 2013 r. część obowiązków z zakresu selektywnej zbiórki odpadów przejmie na siebie miasto. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką od lipca 2013 r. należy przekazywać miastu, mieszkańcy Świdnicy będą mieli zapewnione:

 • dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów - dla domów jednorodzinnych
 • ustawienie ogólnodostepnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - dla domów wielorodzinnych
 • odbiór odpadów segregowanych zebranych w workach oraz pojemnikach - wg ustalonego harmonogramu.

 

Cel na 2013 rok - to 23 kg/mieszkańca. Czy podołamy temu wyzwaniu?