Menu

Selektywna zbiórka odpadów to obowiązek ustawowy nałożony na każdego, kto wytwarza odpady, wprost w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo, gminy zostały zobowiązane do ustanowenia na swoim terenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz określenia w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 sierpnia 2012 r.) obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomosci podlegają:

 • papier i tektura
 • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia
 • opakowania ze szkła
 • odpady ulegajace biodegradacji, wtym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odapdy zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony.

Selektywna zbiórka odpadów: papieru i tektury, matali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych. odzieży i tekstyliów oraz opakowań ze szkła powinna być prowadzona systemem:

 • indywidulanym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidulanych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo
 • zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosoanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości.

Obecnie obowiązek wyposazenia nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów należy do właścicieli nieruchomości.

Od 1 lipca 2013 r. wyposazenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów w systemie zbiorczym oraz worki do selektwynej zbiórki w systemie indywidualnym będą dostarczane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.