Menu

Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf, załącznik pdf, załączniki pdf, podsumowanie pdf, prognoza pdf, uzasadnienie pdf).
 2. Uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. (plik pdf),  
 3. Uchwała nr XXVIII/803/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf),        
 4. Uchwała nr XXX/863/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf).

 Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica:

 1. Uchwała nr XIX/232/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica - tekst jednolity (plik pdf).
 2. Uchwała nr XXVIII/331/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych (plik pdf).
 3. Uchwała nr XXIII/276/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (plik pdf).
 4. Uchwała nr XIX/230/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tekst jednolity (plik pdf).
 5. Uchwała nr XXIII/274/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf).
 6. Uchwała nr XLIII/508/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf).
 7. Uchwała nr XIX/231/12 z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - tekst jednolity (plik pdf).
 8. Uchwała nr VI/71/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik pdf).
 9. Uchwała nr XXVIII/333/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf ; załącznik).

 

UWAGA ZMIANY !

Podczas III sesji Rady Miejskiej 16 grudnia 2014 roku zostały podjęte następujące Uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi:

1)  uchwałę nr III/6/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy (uchwała nr XLIII/504/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 3847) oraz uchwała nr XLIII/507/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 3850))(plik pdf),

2)  uchwałę nr III/7/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf),

3) uchwałę nr III/8/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.