Menu

Prawo krajowe:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (plik pdf).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (plik pdf).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (plik pdf).
 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
  oraz o opłacie produktowej (plik pdf).
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (plik pdf).
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (plik pdf).
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (plik pdf).
 8. Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (plik pdf).
 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (plik pdf).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września  2001 r. w sprawie katalogu odpadów (plik pdf).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik pdf).
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (plik pdf).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (plik pdf).
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (plik pdf).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (plik pdf).
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (plik pdf).
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (plik pdf).