Menu

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:

 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i remontowe,
 • przeterminowane i niepotrzebne leki.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Świdnicy od 01 lipca rozpoczął działalność Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4 ( siedziba Zakładu Oczyszczania Miasta).

PSZOK jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do godziny 18:00,

w soboty od godziny 10:00 do 16:00.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ilości 350 kg
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ilości 350 kg,
 • zużyte opony – jednorazowo w ilości 10 szt.
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady zielone – jednorazowo w ilości 100 kg,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

 Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat. Przekazując odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzajacy zamieszkanie na terenie miasta Świdnica oraz potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje do 30 maja 2015 r.)

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to po prostu wszystkie urządzenia, które działały kiedyś na prąd lub na baterie, lecz zostały zepsute. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również wszystkie urządzenia działające na prąd lub na baterie, których posiadacz chce się pozbyć.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) zużytego sprzętu czyli tzw. elektrośmieci, nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Grozi za to kara od 500 zł do 5.000 zł.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego też muszą być selektywnie zbierane i oddawane do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory i klimatyzatory, itp.
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze, żelazka, miksery, tostery,suszarki, frytkownice, wagi itp.
 • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy, stacje robocze, kalkulatory, telefony, faksy, itp.
 • sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, itp.
 • sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne (świetlówki), kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe, itp.
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne: maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki, piły, itp.
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, gry wideo, kieszonkowe konsole do gry, samochody sterowane, itp.
 • przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory, itp.
 • przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, itp.
 • automaty do wydawania: napojów, butelek, puszek, produktów stałych, bankomaty, itp.

Szczegółowy wykaz sprzętów w każdej z ww. grup zawiera załącznik nr 1 do ustawy o zużyty sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wykaz ten stanowi listę otwartą, co oznacza, że jeżeli danego sprzętu nie można jednoznacznie przyporządkować w ramach danej grupy, to należy go sklasyfikować jako "pozostały sprzęt" z danej grupy.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Mieszkańcy Świdnicy zobowiązani są przekazywać elektrośmieci podmiotom zbierającym lub odbierającym taki sprzęt, czyli:

 • sprzedawcom detalicznym i hurtowym - każdy sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas zakupu nowego sprzętu - obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, tj. np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor
 • przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne - każdy przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez ograniczeń ilościowych i rodzajowych),
 • prowadzącemu punkt serwisowy - każdy prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w przypadku, gdy jego naprawa w punkcie serwisowym jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna,
 • wyspecjalizowanym punktom zbierania - na terenie Świdnicy funkcjonuje od 01 lipca Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym również elektrośmieci, tj. PSZOK do których można nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt; ponadto w Świdnicy prowadzone są akcyjnie zbiórki elektrośmieci wg harmonogramu ogłaszanego przez Urząd Miejski.

 Wykaz firm zbierających na terenie Świdnicy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (plik pdf).

 

Odpady budowlane i remontowe

Odpady budowlane i remontowe, czyli gruz, ceramika sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa itp. to odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne - odpady te mogą poważnie uszkodzić samochody do odbierania odpadów zmieszanych (śmieciarki).

Każdy, kto przeprowadza w swoim mieszkaniu lub w domu remont musi zadbać o to, aby wyposażyć swoją nieruchomość na czas remontu w specjalistyczny kontener na odpady budowlane. Kontener taki oraz odbiór odpadów może zapewnić niemal każda firma prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Sfinansowanie usługi podstawienia kontenera na odpady oraz odbioru tych odpadów należy do właściciela nieruchomości.

Jeżeli jednak zakres remontu jest niewielki, a ilość odpadów budowlanych wytworzonych w tym czasie nie przekracza 350 kg - właściciel nieruchomości może nieodpłatnie oddać odpady budowlanego do PSZOK. Transport odpadów do PSZOK należy wykonać we własnym zakresie.

 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a wyrzucone do pojemnika na zmieszane odpady lub do kanalizacji stanowią także poważne zagrożenia dla środowiska. Dlatego niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych apteczek należy wyrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach. Taki sposób pozbywania się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków jest gwarancją, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny sposób.

 

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.

 

Do pojemników na przeterminowane leki nie należy wrzucać: używanych igieł i strzykawek oraz termometrów.

 

Wykaz aptek, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

 • Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Żeromskiego 11
 • Apteka „Galen”, ul. Marcinkowskiego 14
 • Apteka „Samarytanka”, ul. Zamenhoffa 46
 • Apteka „Staromiejska”, ul. Długa 34
 • Apteka „Viscum”, ul. Wałbrzyska 8
 • Apteka „Zarzecze”, ul. Kopernika 15A
 • Apteka „Zarzecze”, ul. Kliczkowska 24A
 • Apteka „Świdnicka”, ul. Komunardów 4
 • Apteka „Pod Bykami”, ul. Długa 45
 • Apteka „Franciszkańska”, ul. Rynek 1/1A
 • Apteka „Melisa”, ul. Ks. Jadwigi Śl. 5
 • Apteka „Pod Gryfem”, ul. Westerplatte 51
 • Apteka „Pod Koroną”, ul. Westerplatte 19/2
 • Apteka „Świerkowa", ul. Głowackiego 28
 • Apteka „Medyk”, ul. Gdyńska 21

 

Zużyte opony

Zużyte opony to odpady, które podlegają całkowitemu zakazowi składowania na wysypiskach odpadów. Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad 100 lat. Z tych też powodów nie należy zużytych opon wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych, ani tym bardziej do rowów, lasów czy na łąki.

Zużyte opony są bardzo cennym surowcem wtórnym - dzięki wysokiej kaloryczności mogą być stosowane jako paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu, dzięki czemu mogą otrzymać "drugie życie", np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.

Jak więc pozbyć się zużytych opon?

Najprostszym sposobem jest pozostawienie starych, zużytych opon w zakładzie wulkanizacyjnym - obecnie większość takich zakładów odbiera od swoich klientów takie opony za darmo, np. podczas zmiany opon lub naprawy. Zużyte opony można oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, jak również wystawić zgodnie z harmonogramem przy pojemniku na odpady komunalne zmieszane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawek".

Pamiętaj!

Opony mogą być spalane tylko i wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego celu piecach, w których osiągana jest bardzo wysoka temperatura spalania. Nigdy nie pal opon w piecu domowym lub w ognisku - po pierwsze możesz spowodować uszkodzenia pieca, a po drugie - podczas spalania opon w niskich temperaturach, jakie osiągają piece domowe, wydzielają się toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne. Nie truj siebie, swoich bliskich i swojego otoczenia!