Menu

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje co najmniej jedna osoba, zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli natomiast lokal mieszkalny nie jest zamieszkany, a zameldowane są w nim osoby - konieczne jest złożenie tzw. deklaracji zerowej, czyli deklaracji w której liczba mieszkańców oraz wysokość opłaty zostanie określona jako "0".

Wzór deklaracji o wysokości opłaty określa Uchwała nr XLIII/508/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Natomiast art. 6q ust. 3 w/w ustawy mówi, iż w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Przesłanką do złożenia korekty deklaracji będą:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość,
  • zmiana stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miejską.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć:

a) „zerową” korektę deklaracji na dotychczasowy adres zamieszkania wraz z uzasadnieniem (w polu C.3 w pkt. 20 oraz w polu D należy wpisać 0) ;

b) pierwszą deklarację na nowy adres zamieszkania

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DLA WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (plik DOC) (plikPDF).