Menu

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:
-    bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:
Gmina Miasto Świdnica
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

Bank PKO S.A.  97 1240 1978 1111 0010 0166 5027
(za wyjątkiem podatku od nieruchomości)

lub
-    gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 19 - parter,
czynnej w godz.:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.00
wtorek od 7.30 do 17.00


UWAGA!
Począwszy od 2013 r. dla wpłat dotyczących podatku od nieruchomości obowiązują indywidualne numery kont podane w decyzjach na podatek od nieruchomości przesłanych do podatników.


Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata.

Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów:

74 8562 806, 74 8562 809, 74 8562 933.

Złożenie obowiązujących formularzy informacji i deklaracji w sprawie:
– podatku od nieruchomości,
– podatku od środków transportowych,
– podatku rolnego,
następuje za pośrednictwem poczty bądź w Biurze Obsługi Interesantów pokój 27 – parter, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, a we wtorek do godz. 17.00.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK ROLNY

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

OPŁATA SKARBOWA

• PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

CO PODLEGA OPODATKOWANIU?
Podatkiem od nieruchomości objęte są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
– grunty,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

KTO PŁACI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI?
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
– właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
– posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
– użytkownikami wieczystymi gruntów,
– posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

OD KIEDY PŁACI SIĘ PODATEK?
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do nieruchomości lub wejście w jej posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?

Osoby fizyczne płacą podatek, na podstawie decyzji w 4 ratach:
– I rata do 15 marca,
– II rata do 15 maja,
– III rata do 15 września,
– IV rata do 15 listopada każdego roku.
Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek, bez wezwania, w 12 ratach:
– I rata do 31 stycznia,
– pozostałe raty do 15 każdego miesiąca.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?
Osoby fizyczne zobowiązane są:
– do złożenia, bez wezwania, formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego w danym roku podatkowym w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
– w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy złożyć korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są:
– do złożenia, bez wezwania, formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy złożyć korektę deklaracji na podatek nieruchomości wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Podkreślić należy, iż obowiązek składania informacji (osoby fizyczne) oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień w podatku od nieruchomości.

Formularze do pobrania:
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 R.
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 R.

JAKIE SĄ STAWKI PODATKU?
Wykaz stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014r. dostępny jest poniżej:
WYKAZ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2014 R.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.


KONTROLA PODATKOWA:
Urząd Miejski informuje także, iż pracownicy organu upoważnieni przez Prezydenta Miasta przeprowadzają kontrole podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym. Podatnicy podatku od nieruchomości, wyznaczeni do kontroli, ujmowani są w planie kontroli sporządzonym na dany rok, który zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej podatnik zawiadamiany jest pisemnie.

Informacji na temat podatku od nieruchomości udzielają:
Małgorzata Zajączkowska
Referat Finansowy, pokój nr 13 – parter
tel. 74 8562 807, email:
m.zajaczkowska@um.swidnica.pl

Aneta Kamińska
Referat Finansowy, pokój nr 13 – parter
tel. 74 8562 807, email:
a.kaminska@um.swidnica.pl

Jadwiga Plebanek
Referat Finansowy, pokój nr 14 – parter
tel. 74 8562 808, email:
j.plebanek@um.swidnica.pl

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

CO PODLEGA OPODATKOWANIU?
Podatkiem od środków transportowych objęte są:
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyżej,
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyżej,
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
– autobusy.

KTO PŁACI PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH?
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany, będące:
– właścicielami środków transportowych,
– posiadaczami środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

OD KIEDY PŁACI SIĘ PODATEK?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?
– I rata do 15 lutego,
– II rata do 15 września.

WYMAGANE DOKUMENTY:
-    do składania, bez wezwania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał lub wygasł po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz.1731).

Formularze do pobrania:

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1a ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

JAKIE SĄ STAWKI PODATKU?
Wykaz stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. dostępny jest poniżej:
WYKAZ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Brak wpłaty należności w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 809.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.
 

Informacji na temat podatku od środków transportowych udziela:
Małgorzata Lasocka
Referat Finansowy, pokój nr 17 – parter
tel. 74 8562 933, email:
m.lasocka@um.swidnica.pl

• PODATEK ROLNY

CO PODLEGA OPODATKOWANIU?
Podatkiem rolnym objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:
– użytki rolne,
– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

KTO PŁACI PODATEK ROLNY?
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
– właścicielami gruntów,
– posiadaczami samoistnymi gruntów,
– użytkownikami wieczystymi gruntów,
– posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

OD KIEDY PŁACI SIĘ PODATEK?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?
Osoby fizyczne płacą podatek, na podstawie decyzji w 4 ratach:
– I rata do 15 marca,
– II rata do 15 maja,
– III rata do 15 września,
– IV rata do 15 listopada każdego roku.
Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek, bez wezwania, w 4 ratach:
– I rata do 15 marca,
– II rata do 15 maja,
– III rata do 15 września,
– IV rata do 15 listopada każdego roku.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby fizyczne zobowiązane są:
– do złożenia, bez wezwania, formularza informacji w sprawie podatku rolnego obowiązującego w danym roku podatkowym w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
– w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy złożyć korektę informacji w sprawie podatku rolnego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zobowiązane są:
– do złożenia, bez wezwania, formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy, w terminie do 14 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie do dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Podkreślić należy, iż obowiązek składania informacji (osoby fizyczne) oraz deklaracji na podatek rolny (osoby prawne) dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień w podatku rolnym.

Formularze do pobrania:
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DR-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

JAK OBLICZA SIĘ PODATEK ROLNY?
-    od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta i wynosi 189,65 zł (75,86 zł za 1 dt x 2,5 q),
-    od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5,0 q żyta i wynosi 379,30 zł (75,86 zł x 5 q).
Podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego za dany rok podatkowy jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 75,86 zł za 1 dt.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.

Informacji na temat podatku rolnego udzielają:
Danuta Włoch
Referat Finansowy, pokój nr 12 – parter
tel. 74 8562 805, email:
d.wloch@um.swidnica.pl

Małgorzata Zajączkowska
Referat Finansowy, pokój nr 13 – parter
tel. 74 8562 807, email:
m.zajaczkowska@um.swidnica.pl

• UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

KTO PODLEGA OPŁACIE?

Opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są użytkownikami nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.

OD KIEDY PONOSI SIĘ OPŁATĘ?
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego bez wezwania, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?
– jednorazowo do 31 marca każdego roku.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?
Wysokość opłaty ustalona jest według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej (od 0,3% do 0,6%) i uzależniona jest od celu na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ULGI?

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
W celu uzyskania powyższej bonifikaty należy osobiście zgłosić się do Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie terminu płatności, jeżeli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny najbliższy dzień powszedni. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8562 933.
W przypadku braku wpłaty zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Zostanie wysłane wezwanie do zapłaty z określeniem wysokości zaległości i terminu zapłaty. W przypadku niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, sprawa o zapłatę zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a w konsekwencji należność egzekwowana będzie przez Komornika Sądowego, co spowoduje obciążenie dłużnika dalszymi kosztami tj: opłatami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami egzekucji.

Informacji na temat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych udziela:
Ewa Piskorska
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 227 – II piętro
tel. 74 8562-882, email:
e.piskorska@um.swidnica.pl

• OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

KTO PODLEGA OPŁACIE?
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

OD KIEDY PŁACI SIĘ PODATEK?
Obowiązek zapłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba stała się posiadaczem psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym strona przestała być posiadaczem psa. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku kalendarzowego, stawka opłaty od posiadania psów, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek zapłaty.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?
– jednorazowo do 30 czerwca każdego roku, bez wezwania.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?
– 48,00 zł od jednego psa rocznie.

CZY SĄ ZWOLNIENIA Z OPŁATY?
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
– członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
– osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
– osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego,
– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
– rencistów, emerytów i osób pobierających zasiłki przedemerytalne,
– osób, których pies pochodzi ze schroniska dla zwierząt, jeżeli jest to potwierdzone dokumentem o nabyciu wydanym przez to schronisko.
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z wyżej wymienionych zwolnień należy przedłożyć stosowne dokumenty i złożyć oświadczenie.

Formularz do pobrania:
OŚWIADCZENIE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA PSA

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8562 806.
W przypadku braku wpłaty zostaje wszczęte z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów. Zostaje wyznaczony termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału i ostatecznie zostaje wydana decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów. Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.

Informacji na temat opłaty od posiadania psów udziela:
Alina Olbrycht
Referat Finansowy, pokój nr 5 – parter
tel. 74 8562-806, email:
a.olbrycht@um.swidnica.pl

• OPŁATA SKARBOWA

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem na uiszczenie tej opłaty jest wydruk przelewu, może też być to wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu tego wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, numer jego konta bankowego i numer konta bankowego Urzędu Miejskiego.

CO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ?
Opłacie skarbowej podlega:
a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
– dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
– wydanie zaświadczenia na wniosek,
– wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
– złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
b) w sprawach urzędowych:
– za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,
– za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ?

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
– od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
– od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
– od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie załatwiającym sprawy z zakresu administracji publicznej.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

WYMAGANE DOKUMENTY
Podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
– od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

KIEDY OPŁATA SKARBOWA PODLEGA ZWROTOWI?

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
a) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
b) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
c) gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.:
– dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP,
– oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia,
– uzasadnienie wniosku,
– wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa,
– informację dotycząca formy zwrotu opłaty skarbowej np. podanie nr rachunku bankowego wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej należy:
- wypełnić wniosek o zwrot dokonanej wpłaty,
- dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty i pełnomocnictwo (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie,
- we wniosku o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy zawrzeć oświadczenie o treści - "przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej i sądzie na terenie Miasta Świdnicy,
- wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy złożyć do Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego za pośrednictwem organu administracji publicznej załatwiającego sprawę, w związku z którą wniesiono opłatę skarbową,
- wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej należy złożyć bezpośrednio do Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego (pok. 27 na parterze) -  w przypadkach, gdy opłata skarbowa była nienależna lub wyższa od należnej. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
- zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie,
- zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym kwota zwrotu pomniejszana będzie o koszty opłaty pocztowej.

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Formularz do pobrania:
WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Informacji na temat opłaty skarbowej udziela:
Renata Masłowska
Referat Finansowy, pokój nr 17 - parter
tel. 74 8562-933, email:
r.maslowska@um.swidnica.pl