Menu
„ DEBIUT GOSPODARCZY”
2002 r.
W odpowiedzi na trudną sytuacje na lokalnym rynku pracy, z inicjatywy Rady Miasta w 2002 r. powstał „Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnicy”, którymiał na celu ułatwienie poruszania się osobom bezrobotnym na rynku pracy i znalezienie na nim własnego miejsca.
W pierwszej wersji Program składał się z II segmentów. Pierwszy segment polegał na aktywizacji osób bezrobotnych i pomocy miasta przy uruchamianiu własnej działalności gospodarczej. Drugi segment polegał na wspieraniu lokalnych przedsiębiorców tworzących nowe trwałe miejsca pracy poprzez dofinansowanie części kosztów związanych z wynagrodzeniem osób bezrobotnych.

2004 r.           
W sierpniu 2004 r. wprowadzono zmiany w „Miejskim Programie Aktywizacji Bezrobotnych” polegające na wprowadzeniu dodatkowego segmentu - konkurs „Debiut Gospodarczy”. Segment polegał na dofinansowaniu części kosztów inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez bezrobotnych absolwentów oraz pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej w lokalach będących w zasobach miejskich.
W dniu 9 listopada 2004 r. odbył się finał I konkursu „Debiut Gospodarczy” w formie debaty publicznej. Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli mediów, środowiska naukowego, gospodarczego oraz uczniów szkół średnich. Finał konkursu był transmitowany w telewizji lokalnej Tele- Raj. Laureaci konkursu podczas debaty zaprezentowali swoje pomysły oraz odpowiadali na pytania Komisji Konkursowej i publiczności. Po zakończeniu debaty Komisja Konkursowa przyznała:
 • pierwsze miejsce (dofinansowanie do 30 tysięcy zł) laureatce, która najlepiej ze wszystkich uczestników przygotowała charakterystykę własnej firmy, odpowiadała precyzyjnie na zadawane jej pytania, oraz wykazała się doskonałą znajomością rynku, na którym zamierza prowadzić działalność. Laureatka przedstawiła zamiar prowadzenia działalności handlowej w zakresie sprzedaży produktów kolorowej ceramiki użytkowej i usług z nią związanych,
 • dwa trzecie miejsca (do 10 tysięcy zł) dla sklepu z odzieżą dla młodzieży z kręgu kultury skate i hip - hop oraz gabinetu odnowy biologicznej z barem tlenowym,
 • dwa wyróżnienia (do 5 tysięcy złotych) dla laureata, który postanowił uruchomić bar sałatkowy oraz laureata który otworzył szkołę jazdy i tuning samochodów.

2006 r.
W 2006 r. Urząd Miejski w ramach realizowanego projektu„Partnerstwo miast Europy Środkowej ku wydajnej mobilności pracowników” ogłosił konkurs: „Debiut Gospodarczy”. Konkurs ogłoszony został w kwietniu, a rozstrzygnięty 29 września podczas Giełdy Pracy.

Adresatami konkursu byli uczniowie i absolwenci szkół średnich, technicznych oraz młode osób bezrobotne. Głównym celem konkursu było promowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy przez absolwentów oraz promowanie koncepcji samozatrudnienia wśród młodzieży. Organizatorami konkursu były władze lokalne.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Na I etap konkursu wpłynęły 4 oferty.
W dniu 3 sierpnia 2006r. został rozstrzygnięty 1 etap konkursu. Do drugiego etapu zakwalifikowane wszystkie cztery oferty.
II etap konkursu - laureaci I etapu konkursu w terminie 4 tygodni od ogłoszenia wyników zaprezentowali koncepcję działalności, biznes plany do swojej działalności oraz przewidywany sposób ich realizacji. Biznesplany złożyły trzy osoby. Ostatecznie swoich pomysłów broniły dwie. Komisja uznała, że I i II miejsce nie zostanie przyznane, natomiast wręczyła dwie nagrody równorzędne:
 • jeden z laureatów utworzył punkt, gdzie sprzedawane były części do używanych samochodów osobowych i dostawczych - nagrodą było dofinansowanie w wysokości połowy kosztów inwestycji, wyposażenia i zakupów towarów potrzebnych do prowadzenia działalności (nie więcej niż 15 tys. zł),
 • drugi laureat planował utworzyć Świdnickie Centrum Rozwoju Lokalnego – firmę doradczą. Miała się ona zajmować pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej dla swoich klientów. Jego pomysł został nagrodzony dofinansowaniem w wysokości połowy środków potrzebnych na rozpoczęcie działalności (nie więcej niż 12.000 zł). Dodatkowo otrzymał on wartego ok. 2,2 tys. zł laptopa. W tym przypadku działalność nie została rozpoczęta.
 

2007 r.
W kwietniu 2007 r ogłoszony został kolejny konkurs „Debiut Gospodarczy”. Na I etap Konkursu wpłynęło 5 ofert. Komisja do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała 4 oferty. Jeden z kandydatów nie spełniał warunków formalnych.
Do drugiego etapu konkursu biznesplany złożyły 4 osoby. Komisja po dokonaniu oceny pomysłów zakwalifikowała wszystkich uczestników do finału konkursu.
Finał konkursu odbył się w dniu 13 czerwca 2007 r. na sali obrad Urzędu Stanu Cywilnego. Na finał konkursu zaproszeni zostali uczniowie szkół, Radni, przedstawiciele środowiska biznesu. Zaproszono również laureatów poprzednich konkursów, którzy zaprezentowali swoje firmy i podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Komisja oceniła prezentacje i wyłoniła dwóch uczestników, którym przyznano nagrody.
 • najwyżej oceniona została działalność dot. sprzedaży i montażu instalacji solarnych, która otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł
 • drugi laureat na rozpoczęcia działalności gospodarczej otrzymał kwotę 15 tys. zł. Laureat otworzył szkołę sportów ekstremalnych. Ofertę firmy stanowią usługi w zakresie wybranych sportów typu funboard, takich jak: snowbord, snowkite, mountainboard, kitesufing.

2008 r.
W ramach Programu, w 2008 r. została ogłoszona czwarta edycja konkursu: „Debiut Gospodarczy”. Na I etap konkursu wpłynęło 10 ofert z pomysłami na działalność gospodarczą tj. tworzenie witryn internetowych, centrum zabawy twórczej, działalność handlowo – usługowa związana z końmi, agencja interaktywna, organizacja przyjęć weselnych, galeria sztuki, kawiarnia literacka, działalność związana z odnawialnymi źródłami energii, sklepo – galeria w Świdnicy, warsztat samochodowy. Na II etap konkursu wpłynęło 9 biznes planów. Komisja do udziału w ostatnim etapie konkursu zakwalifikowała 6 uczestników. Rozstrzygając konkurs komisja przyznała następujące nagrody:
 • I miejsce – zwrot 75% poniesionych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie więcej niż 30 tysięcy złotych Sklepo galeria w Świdnicy,
 • II miejsce – zwrot 50 % poniesionych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie więcej niż 20 tysięcy złotych - Centrum Twórczej Zabawy.
Komisja postanowiła również przyznać wyróżnienie w wysokości zwroty 25% poniesionych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie więcej niż 5 tysięcy złotych  – agencja ineraktywna.
 

2009 r.
W listopadzie 2009 r. ogłoszona została kolejna edycja konkursu „Debiut gospodarczy”. Na I etap konkursu wpłynęły 3 oferty i wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną, kwalifikując się do II etapu konkursu. Na drugi etap wpłynęły dwa biznesplany:
 • Agencja reklamowa,
 • Projektowanie i stylizacja (kreowanie wizerunku). 
Komisja po zapoznaniu się z planami przyznała dwa równorzędne wyróżnienia – zwrot poniesionych nakładów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej do 25 % nie więcej niż 5 tysięcy złotych.
 

2010 r.
W czerwcu 2010 r. została ogłoszona szósta edycja konkursu „Debiut Gospodarczy”, którą reklamowali laureaci poprzednich edycji. Łączna pula nagród konkursu promującego  przedsiębiorczość i ciekawe pomysł świdniczan wynosiła 80.000,00 zł. Do konkursu przystąpiło z pomysłami na swój biznes w sumie 12 osób, do finału dotarło 8. Jurorzy konkursu zadecydowali o rozdysponowaniu w sumie 60 tys. zł w formie dofinansowania działalności nowej firmy dla 4 laureatów.
 

2011 r.
Do siódmej edycji konkursu „Debiut Gospodarczy” przystąpiło 16 osób. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 14 uczestników. Niestety ograniczenie uczestników programu jedynie do mieszkańców Miasta Świdnicy spotkało się z zastrzeżeniami ze strony kontrolera państwowej Najwyższej Izby Kontroli. Na podstawie wyjaśnień do niektórych gminnych programów pomocowych Komisja Europejska uznała, że ograniczanie udzielania pomocy w związku z zatrudnieniem osób zameldowanych w danej gminie, stanowi naruszenie zasady swobodnego przepływu pracowników, o której mowa w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Mając powyższe na uwadze Prezydent Miasta Świdnicy podjął decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji konkursu oraz uchyleniu uchwały przyjmującej „Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych”.
 

2012 r.
Uchwałą nr XVII/215/12 z dnia 25 maja 2012 r. Rada Miejska w Świdnicy reaktywowała konkurs w ramach „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”. Konkurs nadal ma na celu promocję pracy „na swoim”. Jest skierowany do młodych osób poszukujących zatrudnienia i planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ta grupa ludzi ma ogromny kapitał własny a mianowicie pasje, kreatywność i przede wszystkim chęci niemniej jednak brakuj im wiedzy na temat przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mając to na uwadze Prezydent Miasta Świdnicy każdorazowo organizuje cykl szkoleń dla uczestników konkursu.
Od roku 2012 wprowadzono przepis zobowiązujący laureata lub laureatów m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Do tegorocznej edycji konkursu „Debiut Gospodarczy” zgłosiło się 11 osób.
Po weryfikacji dokumentów komisja konkursowa zakwalifikowała wszystkich uczestników do II etapu rekrutacji. Doradcy zawodowi przeprowadzili z uczestnikami rozmowy rekrutacyjne. Dotyczyły one m. in. motywów ubiegania się o udział w projekcie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny dotychczasowego doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes m. in. pod kątem realności i trwałości. Wszystkie osoby pomyślnie przeszły ten test.
W dniach 10-12 października przeprowadzono kolejny etap konkursu, w ramach którego uczestnicy przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzanie przedsiębiorstwa. W następnej kolejności debiutanci przygotowali biznes plany swojego przedsięwzięcia. A pomysłów uczestnicy konkursu mieli sporo m. in. na mycie samochodów u klienta metodą parową, działalność o charakterze rehabilitacyjno-rekreacyjnym, rekreację dla seniorów, przygotowywanie interaktywnych, trójwymiarowych wizualizacji maszyn, czy też artystyczne wypieki na każdą okazję.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w formie debaty w dniu 23 listopada 2012 r. Nagrodzono dwa pomysły:
 • artystyczne wypieki na każdą okazję ( słodkie stoły weselne łącznie z dekoracją, praca z przedszkolakami pieczenie i dekorowanie ciasteczek) - wartość nagrody 30 000,00 zł 
 • przygotowywanie interaktywnych, trójwymiarowych wizualizacji maszyn oraz całych zespołów produkcyjnych w środowiskach Autodesk i Pro engineer – zlecenia dla klientów na całym świecie - wartość nagrody 27 500,00 zł 
Ponadto każdy z Laureatów otrzymał:
 • ufundowane przez portal Swidnica24.pl – pakiety reklamowe o wartości 3.000 zł do wykorzystania w dowolnym czasie na łamach portalu,
 • ufundowane przez agencję marketingową Mind Progress – realizacja serwisu internetowego o wartości 3.000 zł.

2013r.
Do ósmej edycji konkursu „Debiut Gospodarczy 2013” przystąpiło 8 osób. Do finału zakwalifikowało się 6 debiutantów, którzy 25 listopada 2013 r. bronili swoich pomysłów przed Komisja oraz młodzieżą ze świdnickich szkół ponadgimnazjalnych.

Decyzją komisji konkursowej przyznano trzy równorzędne nagrody, które różniły się wysokością ze względu na różne koszty zrealizowania projektu:

 • 15.000,00 zł otrzymała Marta Trzeciak na realizację „Friendly-Fizjo” – firmy, która będzie prowadziła działalność fizjoterapeutyczną na rzecz dzieci i młodzieży,
 • 15.000,00 zł otrzymał Maciej Bator na realizację projektu „Akademii Dobrej Muzyki”, która ma się zająć edukacją i popularyzacją aktywności muzycznych,
 • 30.000,00 zł otrzymała Maarit Wicińska na utworzenie „Salonu fińskiego” – miejsca, gdzie popularyzowana będzie fińska kultura, będzie można nauczyć się języka fińskiego, a także rozwinąć kontakty biznesowe.

Ponadto każdy z Laureatów otrzymał:

 • ufundowane przez portal Doba.pl pakiety reklamowe oraz wyrobienie pieczątek firmowych wraz z wizytówkami firmowymi - wartość nagród to 14 550 zł.
 • ufundowane przez portal Swidnica24.pl pakiety reklamowe o wartości 1.000 zł każdy do wykorzystania na łamach portalu - wartość nagród to 3 000 zł,
 • ufundowaną przez Kancelarię Radcy Prawnego dra Pawła Bojarskiego pierwszą bezpłatną poradę prawną, przygotowanie całej dokumentacji związanej z rejestracją działalności, a także bezpłatne doradztwo prawne przez okres 12 miesięcy, dodatkowo 10 % rabatu na usługi księgowe.

2014 r.

W dziewiątej edycji konkursu wzięło udział 5 osób. Po weryfikacji dokumentów złożonych w ramach konkursu Komisja Konkursowa dnia 3 października 2014 r. zakwalifikowała wszystkich uczestników do II etapu rekrutacji. W II etapie zostały tradycyjnie przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne przez doradców zawodowych. Wszystkie osoby pomyślnie przeszły ten „test”.
W dniach 13-14 października 2014 r. odbył się kolejny etap konkursu, w ramach którego uczestnicy przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzanie przedsiębiorstwa. Tematyka szkoleń:

 • Konstruowanie biznes planów.
 • Jak założyć działalności gospodarczą.
 • Prowadzenie księgowości w firmie- formy opodatkowania i podatki, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Prawo pracy i zasady BHP w firmie.
 • Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.
 • Sprzedaż i promocja w firmie.

Po przeszkoleniu młodzi adepci przygotowali biznesplan swojego przedsięwzięcia. A pomysłów uczestnicy konkursu mieli sporo m. in: kompleksowy tuning optyczny pojazdów – usługi hydrograficzne, usługi z zakresu arborystyki, doradztwa zadrzewieniowego oraz wspinaczki drzewnej rekreacyjnej, zarządzanie projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi. Również znajdziemy coś dla ciała jak ścianka wspinaczkowa, czy też dla naszych pupili tj. gabinet rehabilitacji dla zwierząt (psy, koty). Do ścisłego finału przystąpiły 3 osoby, które 6 listopada 2014 r. broniły swoich pomysłów przed Komisja oraz młodzieżą ze świdnickich szkół ponadgimnazjalnych.

Decyzją komisji konkursowej przyznano dwie równorzędne nagrody, które różniły się wysokością ze względu na różne koszty zrealizowania projektu:

 • 18 039,37 zł otrzymał Pan Krzysztof Małek na realizację projektu pod nazwą "CAMBIO-TUNING KRZYSZTOF MAŁEK" -kompleksowy tuning optyczny pojazdów – usługi hydrograficzne (nakładanie wzorów 3D nowatorską techniką „wodnej folii”na elementy wnętrza oraz karoserii pojazdów),
 •  40.000,00 zł otrzymał Pan Paweł Gromek na realizację projektu pod nazwą "DRZEWOZNAWCA" - usługi z zakresu arborystyki, doradztwa zadrzewieniowego oraz wspinaczki drzewnej rekreacyjnej (jako dodatkowa działalność)

Ponadto Laureaci otrzymali:

 • ufundowane przez DASE S.A.:kampania reklamowa dla zwycięzców w mediach należących do DASE S.A.: tygodnik "Region Fakty" i portal regionfakty.pl oraz hhzone.pl.
 • ufundowane przez Telewizję Sudecką – dla laureatów dwutygodniowa reklama,
 • ufundowane przez portal Swidnica24.pl – dla laureatów pakiety reklamowe do wykorzystania na łamach portalu,
 • ufundowane przez portal DwieSzpilki.pl – dla laureatów półroczna reklama w serwisie,
 • ufundowane przez Kancelarię Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska:

- dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji pierwsza bezpłatna porada prawna w siedzibie kancelarii, w ramach której udzielone zostanie kompleksowe doradztwo prawno-podatkowo-księgowe związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności. Dodatkowo 10 proc. rabatu na usługi prawne oraz księgowe w przypadku zlecenia konkretnych działań;
- dla laureatów konkursu pierwsza bezpłatna porada prawna w siedzibie Kancelarii, przygotowanie całej dokumentacji związanej z rejestracją działalności, a ponadto bezpłatne doradztwo prawne przez okres 12 miesięcy w wymiarze 3 godzin miesięcznie. Dodatkowo 10 proc. rabatu na usługi księgowe.