Menu

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, edukacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej, promowanie kreatywnego myślenia jak również kreowanie wizerunku Miasta Świdnicy - Miasta młodych biznesmenów.

 
 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu:
  • ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 30 roku życia;
  • nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowani jak i nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy po raz pierwszy uruchamiają działalność gospodarczą;
  • będą prowadziły działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica i składały roczne rozliczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, który będzie właściwym organem do spraw rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Rekrutacja do konkursu składa się z dwóch etapów:

Etap I
– przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:
  • zgłoszenie uczestnictwa w „Programie pod nazwą Debiut Gospodarczy”,
  • wymagane informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • zaakceptowany Regulamin Konkursu /każda strona powinna być zaparafowana/.
 
Etap II – rozmowy rekrutacyjne
Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera programu, oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m. in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w programie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes np. pod kątem realności i trwałości.
Konkurs został ogłoszony na podstawie uchwały nr XXXVII/425/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie przyjęcia "Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy".
 
Organizator konkursu: Urząd Miejski w Świdnicy
Partner konkursu: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Fiłonowicz,
tel. 74 856 28 91, e.mail: a.filonowicz@um.swidnica.pl
 
Niezbędne dokumenty do pobrania:
- Uchwała nr XXXVII/425/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. (czytaj)
- Uchwała nr XL/454/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 6 czerwca 2014 r. (czytaj)
- wymagane informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) (plik pdf ) zmiany do rozporządzenia (plik pdf)  [wersja do edycji rtf];
- Regulamin konkursu (plik pdf );
- Zgłoszenie (wersja do edycji)