Menu

Bezrobocie dotyka ludzi w różnym wieku, w różnych zawodach i w każdym regionie kraju. Bezrobotni mogą oczekiwać pomocy przede wszystkim w Urzędach Pracy utworzonych i finansowanych w tym celu. Prezydent Miasta Świdnicy także włączył się do działań zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. W związku z tym ogłaszany jest konkurs „Debiut Gospodarczy” majacy na celu promowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy przez absolwentów oraz promowanie koncepcji samozatrudnienia wśród młodzieży.